6 Risico inventarisatie PPN 2022-2025

6.1 Overzicht risico’s

Onderstaand wordt inzicht gegeven in welke risico’s de organisatie loopt bij de uitvoering van de speerpunten van het gemeentelijke beleid, welke mogelijke gevolgen dit risico met zich meebrengt en welke beheersmaatregelen worden genomen.

Thema

Risico gebeurtenis

Risico oorzaak

Risico gevolg

Maatregelen

Onderwerp

Omschrijving van het risico

Oorzaak van het risico

Aangeven wat gevolgen kunnen zijn, op moment dat een risico zich daadwerkelijk voordoet

Benoemen of en zo ja welke beheersmaatregel of maatregelen genomen kunnen worden

Corona

Inwoners en ondernemers ondervinden financieel, sociaal en psychische problemen

Corona virus en  maatregelen hiertegen

we moeten extra beleidsmaatregelen nemen en dit vraagt extra financiële middelen

Monitoren van de situatie. Bij huidige besluiten rekening houden met mogelijke effecten door corona en de maatregelen.

Algemene uitkering

Lagere algemene uitkering met directe impact op gemeentelijke financiën.

Herijking verdeelmaatstaven gemeentefonds

Minder inkomsten. Oplopend tekort in de begroting.

Behoedzaam ramen van inkomsten en géén stijging inboeken, voordat besluitvorming landelijk plaatsvindt.

Sociaal domein

Financiële tekorten voor de uitvoering van het sociaal domein loopt op.

Oplopende aanvragen en kosten in het sociaal domein.

Stijging van kosten, waardoor ambitie- en dienstverleningsniveau niet te handhaven is.

Kenbaar maken bij het Rijk dat vergoeding Jeugdzorg noodzakelijk is.

Niet vergoeden door Rijk van oplopende kosten jeugdzorg.

Grip op Sociaal Domein uitvoeren.

verlagen dienstverlenings- niveau en ambities

Amtelijke capaciteit i.r.t. uitvoeren werken tijdens corona maatregelen.

De huidige ambtelijke capaciteit onvoldoende is voor uitvoering van de ambities

Veranderende uitvoering corona maatregelen, nieuwe ambities en bijstellingen van beleidswensen gedurende de uitvoering.

De uitvoering van huidige en nieuwe ambities komen onder druk  te staan

Uitvoeringskosten beleid ramen bij bijstellingen en uitvoerbaarheid nieuwe wensen en nieuwe opdrachten afwegen t.o.v. bestaande ambities en beschikbare capaciteit.

Omgevingswet

De kosten voor de uitvoering van de omgevingswet lopen op.

Implementatie omgevingswet duurt langer of is omvangrijker dan voorzien.

Budgetneutrale invoering blijkt niet mogelijk  en er ontstaat een tekort bij de uitvoering van de omgevingswet.

We onderzoeken in 2021 de uitvoeringskosten na implementatie.

Structurele uitvoeringskosten omgevingswet zijn hoger dan eerder verwacht.

Na implementatie monitoren we de komende jaren de ontwikkelingen in de uitvoering., waarbij we actueel inzicht in budget ontwikkelingen houden.

Inkomsten na implementatie omgevingswet zijn lager dan eerder verwacht.

Zo nodig en mogelijk stellen we de leges tussentijds bij.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40