5 Financieel (meerjaren)beeld

5.3 Budgetneutrale wijzigingen 2022 - 2025

Budgetneutrale wijzigingen

2021

2022

2023

2024

Programma 6

Minimabeleid eigen bijdrage Wmo 

21.000

21.000

21.000

21.000

Programma 7

Bijdrage GGD Jeugdgezondheidszorg van 7.4 naar 7.5

32.000

32.000

32.000

32.000

Bijdrage GGD Jeugdgezondheidszorg van 7.4 naar 7.5

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

Minimabeleid eigen bijdrage Wmo 

-21.000

-21.000

-21.000

-21.000

Zorgfinanciering PGB - ZIN

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

Zorgfinanciering PGB - ZIN

150.000

150.000

150.000

150.000

Totaal

0

0

0

0

Minimabeleid eigen bijdrage Wmo
Het CAK past onze minimaregeling toe op de eigen bijdrage Wmo. In het verleden werd dit door de gemeente uitgevoerd. Het budget dat hiervoor geraamd staat (€ 21.000) op beleidsveld 6.1 wordt daarom overgeheveld naar beleidsveld 7.6

GGD Jeugdgezondheidszorg
Middelen GGD jeugdgezondheidszorg (€ 32.000) staan geraamd op beleidsveld 7.4. Via deze technische begrotingswijziging worden de middelen overgeheveld naar het juiste beleidsveld (7.5 publieke gezondheid).

Zorgfinanciering PGB - ZIN
In de afgelopen jaren is een grote verschuiving van zorgfinanciering jeugdzorg zichtbaar van PGB naar ZIN. Om deze reden passen wij de programmabegroting evenredig aan (bijraming budget ZIN en aframing budget PGB's). Deze technische, budget neutrale begrotingswijziging houd dus verband met gewijzigde manier waarop zorg gefinancierd wordt en niet met afname of toename van zorgvraag.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40