3 Financiële mutaties 2022 - 2025

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

1.1.1 Indexering salarissen 1%, structureel nadeel € 159.000 (2025)
In de nieuwe jaarschijf 2025 wordt zoals gebruikelijk rekening gehouden met 1% salarisstijging.

1.1.2 Indexering verhoging inflatiepercentage baten, structureel voordeel € 152.000 (2025)
Met ingang van de programmabegroting 2021 is er voor gekozen om aan te sluiten bij de gebruikte percentages in de circulaires van het rijk. Wij hanteren daarom vanaf 2021 het Nationale consumentenPrijs Indexcijfer (CPI) uit de septembercirculaire van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de programmabegroting gemaakt wordt (in dit geval 2020), met een minimum percentage van 1%. Voor de jaren 2022 t/m 2025 betekent dit een percentage van 1,6. Met dit percentage is ook rekening gehouden in 2021 t/m 2024.

1.1.3 Stelpost indexatie, structureel nadeel € 500.000 (2025)
Al jaren ramen wij de algemene uitkering tegen lopende prijzen. Dat wil zeggen wij volgen de berekening waarin rekening wordt gehouden met loon- en prijsstijging. Aan de uitgavenkant in de begroting volgen we deze beleidslijn niet maar rekenen we met constante prijzen. Voor prijsmutaties wordt geen automatische compensatie opgenomen maar nemen we alleen compensatie op waar dit nodig is, voor loonmutaties nemen we standaard 1% op. Ook voor het jaar 2025 wordt voorgesteld een stelpost van € 500.000 op te nemen.

1.1.4 Kostendekkendheid leges, structureel voordeel € 150.000 (2022-2025)
Op grond van het onderzoek kostendekkendheid leges dat in 2020 is uitgevoerd, zijn de ramingen voor de diverse legessoorten in 2021 incidenteel met in totaal € 200.000 verhoogd. De structurele doorwerking van het onderzoek in 2022 en verder wordt voorzichtig geschat op € 150.000. Nog niet voldoende duidelijk is welke (on)mogelijkheden er onder de nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zijn om leges te heffen. Bovendien kunnen die mogelijkheden nog afhankelijk zijn van lokale bestuurlijke keuzes bij het implementeren van de Omgevingswet. Het netto-effect van die ontwikkelingen is nog niet duidelijk zodat voorzichtigheidshalve bij het verwerken van het onderzoek kostendekkendheid rekening is gehouden met een meeropbrengst van € 150.000 in 2022 en verder i.p.v. € 200.000 in 2021.

1.1.5 Treasury activiteiten, structureel nadeel € 47.000 (2022-2025)
De aankondigingen in maart 2021 van een lagere dividend verwachting door de BNG en Enexis hebben we doorgetrokken in het meerjarenperspectief. Het te ontvangen dividend laat dan een nadeel zien van € 47.000.

Beleidsveld 1.2 Algemene uitkering

1.2.1 Herijking Gemeentefonds, structureel voordeel € 160.000 (2022-2025)
De eerste uitkomsten van de herijking gemeentefonds laten een voorlopige stijging van € 17 per inwoner voor de gemeente Dalfsen zien. Het is nog onzeker op welke wijze deze herverdeling daadwerkelijk gaat uitpakken. Vanuit de gedachte behoedzaam ramen wordt daarom één derde deel als structurele bate meegenomen.

Beleidsveld 1.4 Bestuur

1.4.1 Vergoedingen raads- en commissieleden, structureel nadeel € 8.000 (2022-2025)
De bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor raadsleden en commissieleden zijn door het Rijk geïndexeerd met 2,9%. Voor de toelagen voor fractievoorzitters en leden van de rekenkamercommissie, bijzondere commissies en de tegemoetkoming in de ziektekosten geldt dat deze met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 zijn verhoogd.

1.4.2 Raadscommunicatie, structureel nadeel € 18.000 (2022-2025)
In afwachting van een meer concrete invulling van ambities en de besluitvorming over dit thema houden we in de programmabegroting rekening met een kleine uitbreiding in uren en budget, zodat steviger gewerkt kan worden aan het informeren, verduidelijken én terugkoppelen van de werkzaamheden van de raad.

1.4.3 Zero based begroten, incidenteel nadeel € 50.000 (2023)
Komende periode gaan wij meer informatie inwinnen bij gemeenten die ervaring hebben met deze zero based begroten methodiek zodat wij kunnen besluiten over de inzet van deze methodiek en een goede inschatting kunnen maken van de benodigde middelen om dit uit te voeren. Wij ramen in de jaarschijf 2023 indicatief een bedrag van € 50.000 om de programmabegroting 2024 op deze wijze op te bouwen.

1.4.4 Doelmatigheidsonderzoek, incidenteel nadeel € 10.000 (2025)
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2021 - 2024 zijn de middelen voor het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoek incidenteel voor de jaren 2023 en 2024 vervallen. Voor het jaar 2025 is budget benodigd om een doelmatigheidsonderzoek uit te voeren om te voldoen aan de onderzoeksfrequenties zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde Onderzoeksverordening gemeente Dalfsen.

1.4.5 Strategische samenwerking, structureel nadeel € 50.000 (2022-2025)
Voor het invullen van ons strategisch partnerschap, waarbij we onze positie als Dalfsen versterken in onze omgeving, is het gewenst om voldoende slagkracht te maken. Hiervoor is structurele inzet gewenst, zodat je kan investeren in relaties en duurzame samenwerking aan kan gaan.

Beleidsveld 1.5 Burgerzaken

1.5.1 iBurgerzaken - wendbare dienstverlening, structureel nadeel oplopend tot € 41.000 (2022-2025)
De digitale ontwikkelingen zijn versneld door de corona maatregelen. Inwoners krijgen een dienstverlening die past bij de huidige tijd en wij bereiden ons voor op de dienstverlening van de toekomst. Een voorbeeld hiervan is het softwarepakket iBurgerzaken, hiermee kunnen inwoners steeds meer gemeentelijke producten online, plaatsonafhankelijk en 24/7 regelen, zoals het doorgeven van een verhuizing, aangifte geboorte, overlijden of het regelen van een huwelijk.
Een ander voorbeeld is het meldingensysteem Meldingen Openbare Ruimte. Met dit systeem kan de inwoner online of via een app op een laagdrempelige manier 24/7 een melding kan doorgeven. Inwoners kunnen dan bijvoorbeeld een foto van hun melding toevoegen, op een kaart zien of de melding al eerder is gedaan, de status van hun melding volgen en een terugkoppeling krijgen van hun melding. Het systeem wordt in de 2e helft van 2021 in gebruik genomen.

1.5.2 Nieuwe applicatie t.b.v. 'Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)', structureel nadeel € 6.000 (2022-2025)
In 2022 nemen wij een nieuwe applicatie voor het beheer van de BAG in gebruik. Deze nieuwe applicatie werkt slimmer, intuïtiever en verlicht in grote mate de administratieve last van de  BAG-werkzaamheden. De huidige applicatie voldoet niet meer aan de wensen en eisen qua techniek en gebruiksvriendelijkheid, draait niet stabiel en vraagt veel onderhoud.

Beleidsveld 1.6 Overhead

1.6.1 Formatieve ondersteuning achtergebleven applicaties, structureel nadeel € 65.000 (2022-2025)
Het functioneel beheer van de niet aan ONS overgedragen applicaties moet binnen Dalfsen worden belegd. Voornamelijk omdat deze applicaties 'maatwerk' vragen voor de inrichting. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld onze printers, TopDesk omgeving (voor maken van meldingen) en grote samenwerkingsapplicaties als Microsoft Teams en SharePoint (voor de opslag van documenten).

1.6.2 Aanschaf van laptops, structureel nadeel € 108.000 (2022-2025)
De gemeente Dalfsen maakt gebruik van 'vaste werkplekcomputers' (zogeheten thin clients). Deze zijn in 2015 aangeschaft. Deze zijn verouderd en voldoen niet meer aan de gestelde veiligheidseisen waardoor we risico's lopen op het gebied van informatieveiligheid. Samen met ONS investeren we in de 'werkplek van de toekomst', waarmee werknemers met laptops volledig plaats- en tijds onafhankelijk kunnen werken. In gezamenlijkheid met andere ONS-partners is een aanbesteding opgestart, waarbij Dalfsen maximaal 300 laptops afneemt. Hiermee worden de huidige thin clients vervangen.

1.6.3 Netwerk en data security, structureel nadeel  € 49.000 (2022-2025) en incidenteel nadeel € 32.000 (2022)
Samen met ONS en de partners van ONS richten we ons op de ontwikkelingen op het gebied van cyber security. Gezien de huidige ontwikkelingen die we zien op het gebied van security moeten we de komende jaren aanpassingen doen, bijvoorbeeld in de vorm van het vervroegd vervangen van hardware omdat de techniek snel veranderd.

1.6.4 Aanpassen werkplek in combinatie Cloud oplossingen, incidenteel nadeel € 56.000 (2022)
Omdat er om ons heen steeds meer applicaties worden aangeboden vanuit de Cloud moet onze (virtuele) werkplek hierop worden aangepast. De transitie van een traditionele technische ICT werkplek naar een zogeheten Cloud werkplek is noodzakelijk. Dit wordt in gezamenlijkheid met ONS en de deelnemende partners opgepakt.

1.6.5 ONS organisatie ontwikkeling, nadeel € 34.000 (2022), nadeel € 21.000 (2023), nadeel € 17.000 (2024),  nadeel € 6.000 (2025)
We kijken naar de toekomst waar we meer gebruik gaan maken van de Cloud. De Cloud omgeving met alle ontwikkeling hebben invloed op de ICT organisatie van ONS. we kunnen zien dat we niet ontkomen aan een transitie van een traditionele technische ICT dienstverlener naar een zogeheten Cloud integrator. Dit betekent onder andere dat medewerkers bijgeschoold moeten worden of ergens anders aan een baan geholpen worden. De verwachting is dat dit de komende drie jaar tot extra kosten leidt.

1.6.6 ONS Licenties, structureel nadeel € 64.000 (2022-2025)
Voor het gebruik van digitale producten zijn licenties noodzakelijk. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Bij inventarisatie van de gebruikte licenties binnen onze gemeente is gebleken dat er te weinig licenties in rekening werden gebracht.

1.6.7 Contractmanagement, structureel nadeel € 50.000 (2022-2025)
Het SSC ONS Inkoop en contractbeheer is gespecialiseerd in contractmanagement en voeren dit voor verschillende partners van ONS reeds uit. Door het contractmanagement van de gemeente onder te brengen bij Ons kan het verder worden geprofessionaliseerd en worden eventuele risico's verder beperkt.      

Beleidsveld 1.8 Mutatie reserves

1.8.1 Mutaties in reserves, structureel nadeel vanaf 2025 € 120.000 (2025)
In verband met de overdracht van het gemeentelijk woningbedrijf aan de woonstichting wordt jaarlijks door de woonstichting een geldlening aan de gemeente afgelost. Het bedrag van de aflossing wordt voor 50% gestort in de reserve volkshuisvesting en de andere 50% wordt ingezet t.b.v. de exploitatie. Omdat de lening eind 2024 volledig is afgelost, betekent dit voor de jaarschijf 2025 een nadeel van € 115.000 voor de exploitatie.
Daarnaast wordt jaarlijks (t/m 2025) een bedrag van € 5.000 minder onttrokken aan de Reserve Reeds Bestemd in verband met het vervallen van het dividend Wavin. Destijds is besloten om het  wegvallen van het dividend stapsgewijs ten laste van de exploitatie te brengen. Voor de jaarschijf 2025 levert dit een nadeel van € 5.000 op voor de exploitatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40