3 Financiële mutaties 2022 - 2025

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsveld 9.2 Archeologie

9.2.1 Evaluatie en actualisatie archeologiebeleid, incidenteel nadeel € 25.000  (2024)
In 2024 dient het archeologiebeleid en bijbehorende archeologische waardenkaart te worden geëvalueerd en geactualiseerd. Deze actie is gewenst om te kunnen blijven beschikken over actueel beleid met bijbehorende beleidskaart. In het kader van de bezuinigingen is deze 4-jaarlijkse actie in 2020 achterweg gelaten.

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke Ordening

9.3.1 Woonbehoefteonderzoek, incidenteel budgetneutraal (2022)
In 2022 dient een nieuw woonbehoefteonderzoek plaats te vinden. Voor de uitvoeringskosten hiervan  een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen. Dit bedrag te dekken vanuit de grondexploitatie, waardoor deze budgettair neutraal is.

9.3.2 Effecten Omgevingswet, structureel nadeel PM (2022-2025)
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is verschoven naar 1 januari 2022. In 2021 en ook daarna dienen nog een aantal inrichtingskeuzes gemaakt worden: t.a.v. vergunning- en meldingsplicht, adviesrecht, leges, participatie en delegatie van bevoegdheden van raad aan college. Deze keuzes hebben structurele effecten.

De Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging hebben gevolgen voor de leges. De gemeente Dalfsen heeft een bureau gevraagd effecten door te rekenen. Dat doen ze op basis van de huidige legesverordening en tarieven. Vervolgstap is dat we gaan bepalen hoe we de legesverordening gaan aanpassen in verband met de nieuwe wetgeving en vanuit financieel oogpunt. Hierbij hoort ook de keuze voor welke diensten we wel en niet leges gaan heffen.
Het jaar 2022 wordt een overgangsjaar. We gaan ervaring opdoen in de praktijk en de impact van de wijzigingen ervaren en eventueel bijstellen. We gaan ook verder uitwerken hoe reguliere taken en rollen onder de Omgevingswet in de organisatie kunnen worden ingebed.
Uitgangspunt was dat de Omgevingswet budgetneutraal kan worden ingevoerd. We schatten in dat de Omgevingswet voor ons duurder gaat uitvallen dan was voorzien. Dit komt o.a. door uitstel van de wet, derving van legesinkomsten, de omslag naar meer integraal werken, nieuwe rollen onder de wet en de nodige onzekerheden.
Zodra we een goed beeld hebben van de structurele financiële effecten verwerken we deze binnen de programma's waar ze na 2021 onder vallen. Er zijn nu teveel onzekerheden om een indicatie te geven. Een landelijk onderzoek laat zien dat de structurele financiële effecten slechts met een grote bandbreedte kunnen worden ingeschat en de uitkomst o.a. afhangt van waar je als gemeente op stuurt: bijvoorbeeld op kosten of op het gebruiken van de decentrale ruimte voor andere beleidsdoelen.

9.3.3 Aanloopkosten start werkzaamheden Omgevingswet, incidenteel nadeel € 70.000 (2022), € 115.000 (2023), € 78.000 (2024), € 58.000 (2025)
Het implementatietraject voor de Omgevingswet duurt een jaar langer en 2022 wordt het eerste jaar na invoering. In 2022 hebben we daarom meer invoeringskosten dan begroot. Kosten voor bijvoorbeeld de verdere opbouw van het omgevingsplan,  van programma’s en voor  programmamanagement. Deze werkzaamheden en kosten lopen ook na 2022 nog diverse jaren door. De werkzaamheden vanuit het programma voor implementatie van de Omgevingswet zullen geleidelijk aan afnemen en overgaan naar regulier werk. De overgang naar regulier werk en de kosten daarvan werken we in 2021 en 2022 verder uit.

Vanaf 1 januari 2022 hebben we een tijdelijk Omgevingsplan van rechtswege. Daarna werken we stapsgewijs toe naar het definitieve Omgevingsplan voor Dalfsen. We hebben daarvoor tot 2029 de tijd. In 2021 bepalen we wanneer we het definitieve Omgevingsplan klaar willen hebben. Voor de fase vanaf 1-1-2022 stellen we in 2021 een transitieplan op. Het op orde brengen van de lokale regelgeving nemen we hierin mee.  Deze gefaseerde invoering betekent ook een langere periode met invoeringskosten waarin we nog van alles tegen kunnen komen.

De Omgevingsvisie komt in 2022 ter besluitvorming in de raad. Structuurvisies onder de oude wetgeving werden eens in de 10 jaar vastgesteld. De Omgevingsvisie volgt een cyclisch proces en zal een doorgaand participatieproces kennen met telkens nieuwe of bij te sturen vraagstukken en opgaven. Het resultaat van deze participatie moeten we verwerken in de Omgevingsvisie (gedeeltelijke herziening).  De visie moeten we dus voortdurend actueel houden. De Verstedelijkingsstrategie -die het Rijk uitvoert in samenwerking met Regio Zwolle- is een ontwikkeling waar we in het cyclische proces van de Omgevingsvisie komende jaren o.a. over komen te spreken. Voor het doorgaande participatieproces en de verwerking in de Omgevingsvisie hebben we een structureel budget van € 10.000 nodig voor de jaren 2022 t/m 2024. Dit is verwerkt in de exploitatielast. Zodra de Omgevingsvisie is vastgesteld gaan we het actueel houden van de Omgevingsvisie en de kosten daarvoor borgen binnen het beleidsveld RO.

"Programma's" is ook een kerninstrument onder de Omgevingswet. Eind 2021 komen we met een voorstel over hoe we dit instrument in wil zetten en wat de relatie is met de Omgevingsvisie, het omgevingsplan en huidige programma's. In het kader van de beleidscyclus zal volgens een bepaalde frequentie aan doorontwikkeling en bijstelling van de instrumenten gewerkt worden. De genoemde bedragen zijn een indicatie van de kosten voor o.a. de ontwikkeling van de  instrumenten, voor programmamanagement en overige kosten.

9.3.4 Nieuwe functies i.v.m. werkzaamheden Omgevingswet, structureel nadeel € 60.000 (2022), € 90.000 (2023), € 90.000 (2024), € 90.000 (2025)
In 2021 gaan we ervaring opdoen met de nieuwe rollen onder de Omgevingswet: o.a. casemanager, ruimtecoach en gebiedsmanager. Uitgangspunt is dat de rollen ruimtecoach en casemanager kostenneutraal worden ingevoerd. De genoemde bedragen zijn voor de inzet van de rol van gebiedsmanager. Deze rol kennen we nog niet. Een kwartiermaker gaat in 2021 de rol van gebiedsmanager verkennen en daarom zijn er nog onzekerheden. De genoemde bedragen zijn daarom een  indicatie. Op basis van evaluatie(s) gaan de we rollen verder ontwikkelen en de extra kosten in beeld brengen. Eind 2021 worden keuzes gemaakt voor 2022 en verder en wordt ook bekeken of de nieuwe  rollen  impact hebben op de huidige functiebeschrijvingen en indelingen binnen HR21 (functiewaarderingssysteem). De kosten voor gebiedsmanager staan nu benoemd onder het Programma Omgevingswet. Deze rol moet nog geborgd worden in de organisatie.

9.3.5 Project Veilige Vecht (HWBP), incidenteel nadeel € 15.000 (2022)
Project Veilige Vecht is een project van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wij nemen hieraan deel met een bestuurlijke en ambtelijke begeleidingsgroep. Ter ondersteuning van deze Verkenning stellen we voor een budget in 2022 beschikbaar te stellen van € 15.000 voor het maken van eventuele schetsen.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40