3 Financiële mutaties 2022 - 2025

8 Duurzaamheid en milieu

Beleidsveld 8.1 Afval

8.1.1 Afval, structureel nadeel PM (2022-2025)
De komende jaren wordt gefocust op de kwaliteit van grondstoffen. Meer kosten worden verwacht door nasortering en opschonen van deze stromen. Daarnaast worden nieuwe afspraken gemaakt met onze partners voor de inzameling van oud papier en textiel. De impact op de kosten is momenteel onduidelijk.

Beleidsveld 8.3 Klimaat en duurzaamheid

8.3.1 Subsidie Energie Neutraal Verbouwen, incidenteel nadeel € 75.000 (2022)
De gemeente Dalfsen is penvoerder voor een regionale project om woningen energie neutraal te maken. De kosten worden geheel gedekt door subsidies van het Rijk en Provincie. Omdat de beschikbare middelen nog niet volledig zijn ingezet, is de looptijd van het project verlengd tot eind 2022. Deze verlenging was nog niet opgenomen in de programmabegroting omdat de subsidieverstrekkers nog geen toestemming hadden gegeven voor de verlenging.
In 2018 is via het Gemeentefonds als onderdeel van de algemene uitkering € 150.000 van de rijksoverheid ontvangen voor de doelstelling “energieneutraal verbouwen”. Dit geld is in 2018 niet besteed en is daardoor als onderdeel van het jaarrekeningsaldo 2018 in de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar terecht gekomen. We gaan in 2021 en 2022 alsnog aan de slag met energieneutraal verbouwen en stellen daarom voor in beide jaren een budget op te nemen van € 75.000.

8.3.2 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW), incidenteel budgetneutraal (2022)
De landelijke RREW-subsidie van € 300.000 is begin 2021 ontvangen voor energiebesparing bij woningen en daarvan wordt naar verwachting € 35.000 besteed. De actie wordt samen met de Dorpen van Morgen uitgevoerd. De actie loopt tot eind juli 2022. De RREW-subsidie volgt de huidige RRE-subsidie op. Eerst wordt het budget van de RRE-subsidie opgemaakt en daarna volgt de RREW. Eventueel restbudget wordt teruggestort naar het RVO. Voor 2022 wordt € 265.000 aan kosten begroot. De bedrag wordt geheel gedekt door de RREW-bijdrage en is budgetneutraal.

8.3.3 Financiering taken Klimaatakkoord (energietransitie en warmte), structureel nadeel PM (jaartal nog niet duidelijk)
De energietransitie en de warmtetransitie zijn taken benoemd in het Klimaatakkoord. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft onderzoek laten doen naar de uitvoeringslasten voor gemeenten die komen kijken bij de uitvoering van het nationaal Klimaatakkoord, dit is in totaal ongeveer € 500 miljoen per jaar. Er is nog niet bekend hoe gemeenten hier, per gemeente, precies in tegemoet gekomen gaan worden. Dit zal een keuze zijn die het nieuw te vormen kabinet gaat maken dit jaar. Wel is er een inschatting bekend voor de extra benodigde fte's voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Voor kleine gemeenten is dit begroot op ongeveer 8 a 9 fte.  Daarnaast is de verwachting dat de uitvoering nog substantiële kosten met zich mee gaan brengen.

Beleidsveld 8.5 Riolering

8.5.1 Klimaatadaptatie gemeentelijke aanpak, structureel nadeel PM (2022-2025)
In 2021 onderzoeken we in hoeverre er de komende jaren (2022-2025 en verder) budget nodig is om bepaalde knelpunten op wateroverlast en hittestress aan te pakken. De mogelijke maatregelen worden nog uitgewerkt. Mogelijk kunnen we een deel van het budget wat hiervoor nodig is borgen in het in 2021 te actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan.

Het is nog onbekend wat er in het in 2021 op te stellen regionale uitvoeringsprogramma (RIVUS) komt te staan en wat hiervan de gevolgen zijn voor de gemeente Dalfsen voor de periode 2022-2025. Via het regionale uitvoeringsprogramma kunnen we de komende drie jaar lokale projecten/maatregelen inbrengen die mogelijk in aanmerking komen voor impulsgelden afkomstig van het rijk.
Vanwege de mogelijke veranderingen vanaf 2022 in de organisatiestructuur en samenwerkingsvorm van RIVUS kan het zijn dat onze jaarlijks bijdrage aan RIVUS gaat stijgen. Dit wordt gedekt door de bestaande budgetten.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40