4 Investeringsplan

4.1 Actualisatie jaarschijf 2021

De aangeleverde mutaties in investeringen voor de jaarschijf 2021 zijn in onderstaand overzicht weergegeven. En worden daarna per onderdeel toegelicht. De eventuele financiële gevolgen (kapitaallasten) zijn opgenomen in de tabel in paragraaf 4.3.

Omschrijving

 was (in €)

wordt (in €)

toelichting

ICT werkplekken - Autocad vervanging

structurele gevolgen kapitaallasten

Knik-shovel begraafplaats Welsum

41.500

Grasmaaier Toro 404

40.000

70.000

ICT koppeling met Omgevingsdienst

27.500

0

vervallen

Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen Noord

150.000

250.000

Grondexploitatie

Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek

40.000

60.000

Grondexploitatie

Voorbereidingskrediet Kiezebrink

100.000

150.000

Grondexploitatie

Locatie Achter de Molen Hoonhorst

20.000

Grondexploitatie

ICT vervanging - Autocad werkplekken
Tijdens de toetreding naar het Shared Service Centrum ONS was er niet de mogelijkheid om de autocad stations mee te nemen in de vervanging. Ook hier willen we de hardware vernieuwen en vervangen door een VGU (Virtuele werkplek) oplossingen in combinatie met laptop gebruik. Deze virtuele werkplek zal plaats en tijds onafhankelijk gebruikt kunnen worden.  
We hebben bij de 2e berap 2020 en jaarrekening 2020 reeds aangekondigd dat dit hogere afschrijvingslasten van € 10.000 per jaar met zich mee brengt.

Knik-shovel begraafplaats Welsum, investering € 41.500 (2021)
Eind vorig jaar is op de begraafplaats in Welsum een knik-shovel gestolen. Normaal gesproken stelt de raad geld beschikbaar voor vervanging van materieel door vaststelling van de programmabegroting en het bijbehorende Meerjaren investeringsplan. In deze specifieke situatie konden wij de reguliere proces niet volgen omdat de begraafplaatsbeheerder afhankelijk is van de knik-shovel. Door het gebruik van de knik-shovel voorkomen we een fysieke belasting van onze medewerkers boven de Arbowetgeving. 

Voor de vervanging was een bedrag van € 41.500 nodig. Dit bedrag is inclusief 21% BTW en 10 % organisatiekosten. De vervroegde aanschaf heeft geen gevolg voor de structurele kapitaallasten omdat deze al in de programmabegroting opgenomen staan (kapitaallasten van de nu gestolen shovel). 

Grasmaaier Toro, investering € 70.000 (2021)
Door de omvorming van plantsoen naar gras is het te maaien areaal toegenomen. Wij vormen om omdat het onderhoud van gras per m2 goedkoper is dan het onderhoud van plantsoen.

Op de oorspronkelijk investeringslijst hadden we twee grasmaaiers staan met een beperkte maaicapaciteit. Gelet op de toename van het areaal hadden we 3 maaiers met het bijbehorende extra personeel in moeten zetten. Door één maaier met een grotere capaciteit aan te schaffen is het niet noodzakelijk om 3 maaiers aan te schaffen en in te zetten. De nieuwe maaier met de grotere maaicapaciteit is € 30.000 duurder. Eerder was hiervoor  € 40.000 geraamd.

ICT koppeling met omgevingsdienst - Overgang RUD, investering nihil (2021)
In 2020 is gestart met een onderzoek naar een koppeling tussen het milieuarchief van Dalfsen en het systeem van de Omgevingsdienst IJsselland. Hoewel wij aanvankelijk dachten aan een realtime digitale koppeling, is uiteindelijk vanuit kostenefficiëntie gekozen voor een eenmalige conversie van documenten. Deze is afgerond. De investering á € 27.500 kan daarom worden afgeraamd.

Voorbereidingskrediet Oosterdalfsen Noord, investering € 250.000 (2021)
De gemeenteraad heeft in 2019 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 150.000. Daarvan is afgerond € 124.000 uitgegeven. Er moeten nog diverse werkzaamheden worden verricht. Geconcludeerd is dan ook dat het beschikbaar gestelde bedrag van het voorbereidingskrediet niet voldoende is. Naar schatting zal nog een bedrag van € 100.000 extra benodigd zijn om de genoemde zaken goed te kunnen afronden. Voorgesteld wordt dan ook om een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van een bedrag van € 100.000. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal eveneens een grondexploitatieplan worden vastgesteld, waarbij de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.

Voorbereidingskrediet locatie bibliotheek, investering € 60.000 (2021)
De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie bibliotheek heeft de afgelopen jaren plaats gevonden met de sloop van de opstallen. Hiervoor is een voorbereidingskrediet verstrekt van € 40.000.
In totaal is een extra voorbereidingskrediet van € 20.000 nodig voor de noodzakelijke onderzoeken, het opstellen van het bestemmingsplan en de interne uren.
Bij het vaststellen van het bestemmingsplan zal tevens een grondexploitatieplan worden vastgesteld, waarbij de gemaakte kosten worden opgenomen in de grondexploitatie.

Voorbereidingskrediet Kiezebrink, investering € 150.000 (2021)
De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie Kiezebrink kan in 2021 afgerond worden. Inmiddels is de sloop afgerond en is de locatie deels bouwrijp. Hiervoor is € 100.000 krediet beschikbaar gesteld. Voor de verdere uitwerking van het plan en voor onderzoekskosten, opstellen bestemmingsplan en interne uren wordt extra krediet gevraagd van € 50.000. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan wordt tevens een grondexploitatieplan vastgesteld en worden de gemaakte kosten opgenomen in de grondexploitatie.

Locatie Achter de Molen Hoonhorst, investering € 20.000 (2021)
De voorbereiding van de toekomstige grondexploitatie Achter de Molen Hoonhorst wordt naar verwachting in 2021 afgerond. In totaal is een voorbereidingskrediet van € 20.000 nodig voor de planvorming en de interne uren. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan wordt eveneens een grondexploitatieplan vastgesteld en worden de gemaakte kosten opgenomen in de grondexploitatie. De bouwrijpe grond wordt, als er een definitief bouwplan komt, verkocht aan een projectontwikkelaar.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40