2 Opgaven en ambities

9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Persoonlijk en nabij in een digitale wereld is ook in het ruimtelijk domein een opgave voor onze gemeente. De implementatie van de Omgevingswet helpt ons te blijven werken aan een integrale,  moderne dienstverlening, die voldoet aan de verwachtingen van een wendbare overheid. Zo biedt dit kansen om samen met inwoners, ondernemers en initiatiefnemers onze mooie gemeente nog mooier te maken.

Beleidsveld 9.2 Archeologie

Archeologie
Het archeologiebeleid en bijbehorende waardenkaart moeten in 2024 opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd zijn. Deze actie vindt in principe iedere vier jaar plaats. In 2020 is dit vanwege bezuinigingen achterwege gelaten. Het beleid en kaart voldeden op dat moment nog. In 2024 moet deze actie plaats vinden om over een actueel beleid en kaart te blijven beschikken.

De hoofdlijnen van het archeologiebeleid komen in de Omgevingsvisie. Nadere uitwerking en actualisering krijgen op termijn een plek in het Omgevingsplan. Een gemeente dekkend Omgevingsplan is uiterlijk in 2029 gereed. Het is noodzakelijk om tussentijds een actualisatieronde te doen.

Beleidsveld 9.3 Ruimtelijke ordening

Werken onder de Omgevingswet
Op 1 januari 2022 treden, na opnieuw een jaar van uitstel, de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De Omgevingswet richt zich op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de verbetering van het leefmilieu. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt alle wetten op het gebied van de leefomgeving. Doelstelling is dat er minder regels komen, waardoor de regelgeving overzichtelijker wordt en er meer ruimte is voor initiatieven uit de samenleving en voor lokaal maatwerk. Vertrouwen is het uitgangspunt. We gaan het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving meer centraal zetten in plaats van de vraag: Mag het wel?

De voorbereiding en invoering van de wet is een grote transitie, ook voor de gemeente Dalfsen. We moeten juridisch en qua (digitale) werkprocessen het nodige regelen. Dwars door de gemeentelijke organisatie heen werken we ook aan een cultuurverandering. Dit doen we omdat de Omgevingswet van ons als gemeente een meer faciliterende en meedenkende rol vraagt. We werken de komende jaren verder aan deze cultuurverandering en stellen ons daarbij lerend op en stellen waar nodig bij. Inmiddels doen we al ervaring op met nieuwe rollen onder de Omgevingswet zoals casemanager, ruimtecoach en een kwartiermaker voor de rol van gebiedsmanager. Ook deze rollen ontwikkelen we verder, op basis van ervaringen en evaluatie(s).
We maken eind 2021 keuzes voor 2022 en verder. Door de Omgevingswet vinden er wijzigingen plaats in het proces waarvan we de effecten nu nog niet geheel overzien.
Verzamelplannen zijn niet meer mogelijk en we verlenen ontwikkelingen als zelfstandige projecten uiteindelijk met een omgevingsvergunning. Onder de Omgevingswet is het principe van één loket van toepassing. We verwachten geen grote wijzigingen in de werkprocessen aan de voorkant, die met name bij de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling liggen.  

Op 1 januari 2022 moeten we voor de Omgevingswet aan een aantal minimale eisen voldoen. Zo moeten we vanaf 1 januari 2022 werken vanuit het (van rechtswege) tijdelijke Omgevingsplan. We werken de komende jaren stapsgewijs toe naar het definitieve Omgevingsplan voor Dalfsen. Daarvoor krijgen we tot 2029 de tijd. We nemen hier ook het op orde brengen van de lokale regelgeving in mee. In 2022 leggen we de Omgevingsvisie ter besluitvorming voor aan de raad.

In 2021 en ook daarna maken we als Dalfsen nog een aantal keuzes en brengen de effecten daarvan in beeld. Een aantal keuzes maken we samen met onze ketenpartners, gezien de samenwerking die er is, bijvoorbeeld bij de Omgevingstafel. Het jaar 2022 is een overgangsjaar. De Omgevingswet is dan van kracht. We gaan ervaring opdoen in de praktijk en de impact van de wijzigingen ervaren en eventueel bijstellen. We besteden aandacht aan hoe we de omslag maken vanuit het Programma Omgevingswet naar integraal werken vanuit opgaven in de lijnorganisatie. Dus de omslag naar meer regulier werk.

Door invoering van de Wet kwaliteitsborging en de nieuwe Omgevingswet is het mogelijk om meer vergunningsvrij te bouwen. Ook verschuift een aantal werkzaamheden van de gemeente naar private partijen. Dit heeft effect op de leges. We stellen in 2021 een nieuwe legesverordening vast. De komende jaren monitoren we de effecten hiervan in de uitvoering.

Het budgetneutraal invoeren van de Omgevingswet is het uitgangspunt. We schatten op dit moment in dat de Omgevingswet voor ons duurder gaat uitvallen dan was voorzien. Dit komt o.a. door langere voorbereidingstijd door uitstel van de wet, derving van legesinkomsten, de omslag die we maken naar meer integraal werken en de nieuwe rollen onder de wet. Daarnaast zijn er nog de nodige onzekerheden.

De invoering van de wet en de hiervoor gemaakte en te maken (beleids-)keuzes hebben invloed op de organisatie, het bestuur, de financiën, digitalisering. Dit vraagt ook vanaf 1 januari 2022 de nodig inzet en tijd van medewerkers en bestuur.

Woonbehoefteonderzoek
We onderzoeken in 2022 de woonbehoefte. Enerzijds omdat de provincie dit van ons verlangt in het kader van de woonafspraken en anderzijds om:

  1. te beschikken over actuele informatie over woonbehoeftes en eventuele tekorten aan bepaalde woningtypes, zodat we hier bij de planvorming rekening mee houden en vervolgens gericht woningen toevoegen;
  2. te beschikken over actuele informatie als onderbouwing van planologische procedures voor bijvoorbeeld eventuele gerechtelijke procedures;
  3. te voorkomen dat een mismatch van woningen ontstaat;
  4. als uitgangspunt te dienen bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen alsook grondexploitaties.

Dit onderzoek vindt in principe iedere twee/drie jaar plaats.
We stellen u voor een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen, welke we dekken uit de grondexploitatie en daardoor budgetneutraal is.

Centrumplan Dalfsen
Onder voorbehoud van de besluitvorming over kaders en uitvoeringsontwerp voeren we in de jaren 2022 en 2023 het Regiodeal project Klimaatwinkelstraat uit. Deze Klimaatwinkelstraat gaat over de in de Centrumvisie 'Dorp aan de Vecht' benoemde deelgebieden Prinsenstraat en Kerkplein. Er is een krediet beschikbaar gesteld om de regiodeal subsidie te borgen. Bij de raadsbehandeling van het uitvoeringsontwerp vragen we een definitief krediet.

Na afronding van de planvorming voor de Klimaatwinkelstraat, werken we naar verwachting het deelgebied Oostpoort uit voor herinrichting vanaf 2023. Een voorbereidingskrediet voor dit deelgebied leggen we aan u voor in het kader van het Centrumplan.

Kanaalpark Lemelerveld
Het plan Kanaalpark Lemelerveld is onze uitwerking van de Kanaalvisie 'De blik op het kanaal van Lemelerveld'. We ronden fase 1 ronden in 2021 af. Bij de vaststelling van fase 1 werd besloten dat we de verdere fasen van het Kanaalpark in 10 jaar verder uitwerken in afzonderlijke voorstellen voor uitwerking en uitvoering. Als fase 2 aan de orde is of sprake is van een andere volgorde in fasen, dan leggen we dit in een apart voorstel voor, inclusief een benodigd krediet.

Project Veilige Vecht (HWBP)
Project Veilige Vecht is een project van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Wij nemen hieraan deel met een bestuurlijke en ambtelijke begeleidingsgroep. De verkenning is gestart in 2021, en loopt door in 2022 en 2023. We onderzoeken varianten voor dijkversterking en rivierverruiming. De elementen ingebracht in de aangenomen motie Vecht en brug zijn enerzijds meegenomen in de 4 scenario's voor het Centrumplan, zoals een eventuele nieuwe brug. En nemen we anderzijds mee in de Verkenning van het project Veilige Vecht. Voor het maken van eventuele schetsen die deze Verkenning ondersteunen vragen we voor het jaar 2022 een budget van € 15.000.

Vervolg Leader+
De bestaande Leader+ periode is afgerond in 2020 en verlengd met 1 jaar in 2021. We bekijken in welke vorm dit in Dalfsen succesvol benutte programma met Europese gelden voor investering voortzetten. We verwachten dit op een vergelijkbare manier te doen als het voorgaande Leader programma. Het bestaande budget van € 25.000 voor Gebiedsgericht beleid zetten we voort voor de periode tot en met 2026.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40