2 Opgaven en ambities

8 Duurzaamheid en milieu

De komende jaren werken we ook in Dalfsen aan een toekomstbestendig, veerkrachtig Dalfsen met de uitvoering van het Klimaatakkoord. De keuzes die wij maken over hoe wij omgaan met afval, warmte, energie en klimaat, zijn gezamenlijke keuzes waarvan de impact veelal in de toekomst pas echt zichtbaar zijn. Juist daarom vraagt deze opgave van ons richting en werken wij samen met inwoners, ondernemers en initiatiefnemers hieraan.

Beleidsveld 8.1 Afval

Afval
We gaan de komende jaren meer druk leggen op de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. Ondanks de verschillende voorlichtingscampagnes verwachten we meer kosten voor het na sorteren en opschonen van bijvoorbeeld plastic- en metalen verpakkingen, drinkpakken (PMD) en groente-, fruit- en tuinafval (GFT).

Een andere ontwikkeling is de marktprijs voor textiel en oud papier. Deze prijzen zijn flink gedaald met als gevolg onrust bij diverse inzamelende maatschappelijke partners. In 2021 maken we voor deze afvalstromen nieuwe afspraken met onze partners. We verwachten dat de prijzen in de periode van deze perspectiefnota gaan stijgen.

Beleidsveld 8.2 Begraafplaatsen

Uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen
De algemene begraafplaats in Nieuwleusen heeft nog tot ongeveer 2028 capaciteit voor begravingen en asbestemmingen. Een uitbreiding van de begraafplaats is daarom noodzakelijk. We kochten in 2011 de aangrenzende gronden aan de oostkant van de begraafplaats en in 2013 werd het bestemmingsplan vastgesteld. De uitbreiding en het begraafklaar maken van de begraafplaats in 2029 kent een lange weg qua planning. Dit komt door het ontwerp (inrichtingsplan), de voorbereiding en het ophogen van de gronden (grond heeft minimaal 4 jaren nodig heeft om in te klinken) en de aanleg van de begraafplaats.
We starten eind 2021 met een ambtelijke verkenning naar de uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwleusen. In 2022 volgt een separaat raadsvoorstel.

Gebouwen begraafplaats Welsum
De plannen voor de aanpassingen, verbouw of nieuwbouw van de huidige drie gebouwen op begraafplaats Welsum zijn in ontwikkeling. We willen deze planning vanwege tekorten op de huidige begroting op dit moment nog niet opvoeren in het investeringsplan 2022 – 2025. Tegelijkertijd kunnen we de plannen niet blijven doorschuiven, omdat de gebreken aan de gebouwen steeds zichtbaarder worden. We koersen vooralsnog op het opnemen van de financiële middelen in het investeringsplan van 2023.

Beleidsveld 8.3 Klimaat en duurzaamheid

Warmtetransitie
Het nationaal Klimaatakkoord belegt de uitwerkingen van een aantal afspraken bij gemeenten, zoals de regierol in de warmtetransitie. Het doel is in 2050 de gebouwde omgeving aardgasvrij te verwarmen en in 2030 1,5 miljoen gebouwen van het aardgas af. In de periode 2022-2025 komen hierdoor een aantal taken op ons af. We gaan werken aan het aardgasvrij verwarmen van gebouwen in de buurten van Dalfsen. Dit doen we aan de hand van de eind 2021 vast te stellen Transitievisie Warmte en de wijkuitvoeringsplannen.

Energietransitie: grootschalige energieprojecten
Een andere afspraak uit het nationaal Klimaatakkoord is de deelname aan de Regionale Energie Strategie (RES). Deze strategie stelt doelen voor het opwekken van duurzame energie. In 2030 willen we in Dalfsen 100 Giga Watt aan energie opwekken met behulp van zon en wind. We faciliteren de komende jaren gebiedprocessen voor initiatiefnemers, inwoners en andere betrokken. Daarnaast zoeken we meekoppelkansen en werken deze uit. Denk dan bijvoorbeeld aan waterberging, natuurontwikkeling en woningbouw.

Financiering taken klimaatakkoord
De Raad voor het Openbaar Bestuur liet onderzoek doen naar de uitvoeringslasten voor gemeenten bij de uitvoering van het nationaal Klimaatakkoord. De tegemoetkoming van gemeenten is onderwerp van gesprek bij het nieuw te vormen kabinet. De wijkgerichte aanpak om de gebouwde omgeving te verduurzamen brengt voor ons de hoogste kosten met zich mee. De gemeentebrede communicatie, zonneweides en windmolenparken vergen daarnaast relatief veel inzet.

Beleidsveld 8.4 Milieu

Omgevingsdienst IJsselland
De Omgevingsdienst (OD) is de afgelopen jaren geconfronteerd met toename van het bedrijvenbestand en uitbreiding van het takenpakket. We financieren de OD sinds 2018 op basis van inputfinanciering. We constateerden dat de bedrijfsvoering geen gelijke tred houdt met in- en externe ontwikkelingen en dat er daarom verschillende knelpunten zijn. Er is een doorontwikkeltraject ingezet om de organisatie op orde te brengen en toekomstbestendig te maken. In de loop van 2021 worden  de financiële gevolgen die we nog niet kunnen inschatten zichtbaar. We gebruiken de begroting van 2022 als 'tussenjaar' op basis van oude uitgangspunten. Structurele wijzigingen treden naar verwachting op vanaf begrotingsjaar 2023.

Beleidsveld 8.5 Riolering

Klimaatadaptatie
In 2020 stelden we het Klimaatadaptieplan Klimaatrobuust Dalfsen vast, om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen en te werken aan een veerkrachtig Dalfsen. We werken dit de komende jaren verder uit. We zorgen ervoor dat onze inwoners ook in de toekomst in een leefbare gemeente wonen, werken en leven.
Daarvoor bepaalden we per kern verschillende mogelijke knelpunten van wateroverlast en hittestress. In 2021 onderzoeken we welk budget we de komende jaren nodig hebben om deze knelpunten aan te pakken. We doen dit door per knelpunt in te zoomen, de specifieke opgave te bepalen, daarbij de meest geschikte maatregel te bepalen en hier vervolgens kosten aan te koppelen. Zo krijgen we een goed beeld van hoe we in de toekomst elk knelpunt oplossen en monitoren. Als zich in de toekomst een meekoppelkans voordoet benutten we deze. Dit geldt ook voor de periode na 2022-2025.

We investeren in 2021 in het thema klimaatadaptatie met ons strategisch partnerschap. En stellen met het regionale samenwerkingsverband RIVUS een uitvoeringsplan voor klimaatadaptatie op met de aanpak van lokaal overstijgende thema's. Het is nog onbekend welke gevolgen dit in de periode 2022 – 2025 heeft voor de gemeente Dalfsen.
Vanaf 2022 vinden er mogelijk veranderingen plaats in de organisatiestructuur en samenwerkingsvorm van RIVUS. Wat dit precies gaat inhouden wordt later in 2021 bekend.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40