1 Bestuurlijke samenvatting

Inleiding

Wij geloven in onze gemeenschap, in de veerkracht en wendbaarheid van onze samenleving.
De komende jaren richten wij ons op het verder activeren, versterken en waar gewenst ondersteunen van onze samenleving. En blijven werken aan een samenleving waarin het goed samenleven, samenwerken en samenwonen is.

Voor u ligt de Perspectiefnota 2022 - 2025. Wij schetsen hierin ons perspectief op de ontwikkelingen in de komende jaren en laten zien waar wij ons de komende jaren voor in gaan zetten. Dit doen we vanuit het motto:

"We werken aan een wendbare, veerkrachtige samenleving en bieden een vangnet voor wie dat nodig heeft".

Het coronavirus en de huidige maatregelen hebben kleine en grote gevolgen voor onze samenleving als geheel, voor ondernemers, maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen en voor individuele inwoners. Inmiddels duurt deze pandemie een jaar en blijven de ontwikkelingen nog onzeker. Daarom is het belangrijk dat we ons vasthouden aan de Toekomstvisie Dalfsen 2030, 'Voor Elkaar'. Het stimuleren, koesteren en benutten van de onderlinge verbondenheid.

Tegelijkertijd is de formatie voor een nieuw kabinet in volle gang en kiezen onze inwoners in maart 2022 een nieuwe gemeenteraad. Dit dwingt ons tot een perspectiefnota, waarmee we de balans zoeken tussen het vasthouden aan onze Toekomstvisie 'Voor Elkaar', het anticiperen op steeds veranderende ontwikkelingen en ruimte laten voor de nieuwe gemeenteraad.

We laten in deze perspectiefnota zien dat er een zware opgave op ons af komt.
Het voortzetten van de huidige ambities, met alle onzekerheden en verwachte effecten van de coronacrisis, lijken niet houdbaar. De gemeentelijke organisatie staat sinds het begin van de coronapandemie onder grote druk, waardoor de uitvoering van ambities in de knel komen. We zien financieel zwaar weer op ons af komen. Dit stelt ons wederom voor moeilijke keuzes en vraagt mogelijk om forse bezuinigingen en/of inkomstenverhogingen. De vraag is hoeveel ruimte we een nieuwe raad kunnen geven en wat dat betekent voor het huidige ambitieniveau. De keuzes die we maken heeft effect op de start van de nieuwe gemeenteraad. Ook de uitvoerbaarheid en het absorptievermogen van de organisatie moeten we hierin meewegen.

In de perspectiefnota die voor u ligt gaan we in op ontwikkelingen als klimaat, werken met de Omgevingswet, transformatie sociaal domein, digitale ontwikkelingen en Goed Goan. Ook benoemen we dilemma's, die ontstaan door het oplopende meerjarig tekort. Beantwoording en prioritering van de gestelde vragen geeft richting aan de op te stellen begroting dit najaar. We werken vervolgens per programma onze ambities verder uit. We blijven vanuit onze Toekomstvisie 'Voor Elkaar' werken aan een vitale en wendbare samenleving, waarin we samenleven, samenwerken en samenwonen en iedereen mee kan doen.

In onderstaande tabel zijn de gevolgen voor het meerjarenperspectief in beeld gebracht. De onderliggende mutaties zijn opgenomen in hoofdstuk 5.1.

Financiële gevolgen Perspectiefnota 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Stand programmabegroting 2021-2024 structurele mutaties

-39.113

372.597

195.597

195.597

Totaal structurele wijzigingen

-737.200

-768.200

-773.200

-1.391.200

Totaal gevolgen mutaties Investeringsplan (hoofdstuk 4)

-8.250

-32.750

-52.500

-52.500

Structureel saldo Perspectiefnota 2022-2025

-784.563

-428.353

-630.103

-1.248.103

Stand programmabegroting 2021-2024 incidentele mutaties

-48.000

-40.000

-7.000

-7.000

Totaal incidentele wijzigingen

-446.000

-135.000

-103.000

-68.000

Incidenteel saldo Perspectiefnota 2022-2025

-494.000

-175.000

-110.000

-75.000

Totaal saldo ná mutaties Perspectiefnota

-1.278.563

-603.353

-740.103

-1.323.103

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40