1 Bestuurlijke samenvatting

Leeswijzer

De raad heeft een kaderstellende en controlerende rol. Wij starten deze perspectiefnota daarom met het hoofdstuk (1) Bestuurlijke samenvatting. Hierin schetsen wij een aantal opvallende ontwikkelingen die wij de komende periode op ons af zien komen. En waar wij rekening mee houden bij het samenstellen van deze perspectiefnota. Vervolgens beschrijven wij een aantal dilemma's. Als we het huidige ambitieniveau voortzetten, dan loopt het meerjarig tekort fors op. Er zijn fundamentele keuzes nodig om dit najaar een sluitende meerjarenbegroting vanaf 2023 aan u voor te kunnen leggen.

In hoofdstuk 2 benoemen we de belangrijkste nieuwe opgaven en ambities per programma.
De opgaven en ook de financiële mutaties verdelen we per beleidsveld. Is er op een beleidsveld geen ontwikkeling in onze opgaven of ambities en geen financiële mutatie, dan vermelden we dit beleidsveld niet.

In hoofdstuk 3 'Financiële mutaties per programma' geven we een opsomming van de financiële mutaties per programma voor 2022 - 2025. Per budget geven we een toelichting. Het totaaloverzicht van alle structurele (S) en incidentele (I) mutaties treft u in hoofdstuk 5.

Hoofdstuk 4 gaat in op de financiële gevolgen (afschrijvingen) van het Investeringsplan 2022 - 2025 en de actualisatie van de jaarschijf 2021.

Hoofdstuk 5 geeft inzicht in het financieel (meerjaren)beeld. Dit is het hoofdstuk waar alle cijfers samenkomen. Het is opgebouwd uit het weergeven van de uitgangspositie en aangevuld met de financiële afwijkingen, zoals wij die hiervoor indeelden. Vanwege het belang van inzicht in de structurele uitgaven en het structurele saldo splitsen we dit in structureel en incidenteel.

Met het opnemen van dit geactualiseerde meerjarenperspectief is de perspectiefnota een belangrijk document voor de financieel kaderstellende rol van de gemeenteraad. Uw raad stelt hiermee de kaders voor de komende programmabegroting 2022 - 2025 vast.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40