5 Financieel (meerjaren)beeld

5.2 Uitgangspunten programmabegroting 2022

Beleidslijn Perspectiefnota 2022-2025

Algemene uitkering – herijking Gemeentefonds
Op dit moment (maart 2021) zijn eerste uitkomsten van de herijking van het Gemeentefonds bekend. De voorlopige effecten geven een stijging van € 17 per inwoner voor de gemeente Dalfsen weer. Het is nog onzeker op welke wijze deze herverdeling daadwerkelijk gestalte gaat krijgen. Behoedzaam ramen is daarom op zijn plaats. Vooralsnog ramen we daarom hiervoor  een derde gedeelte (€ 160.000) als extra baten in de programmabegroting 2022-2025.

Algemene uitkering - Jeugdzorg
In lijn met het landelijk beleid zijn extra (incidentele) baten voor de Jeugdzorg in de programmabegroting 2021-2024 opgenomen (jaarlijks € 400.000). Aan deze extra baten is de voorwaarde gekoppeld dat de gemeenten zelf maatregelen nemen op het gebied van kostenbeheersing. Op dit moment is nog onduidelijk of de toezichthouder deze lijn ook voor 2025 blijft volgen. Vooralsnog volgen we hierbij de consistente lijn van voorgaande jaren en nemen ook voor 2025 € 400.000 op.  Desalniettemin schatten we hiervoor een risico in. Op dit moment is de omvang van dit risico niet bekend.

Prijscompensatie
Bijstelling vindt plaats op basis van de uitgaven van de laatste 3 jaar. Komt daar een over- dan wel onderschrijding naar voren, dan wordt het budget bij de Perspectiefnota aangevraagd/afgeraamd. Voor 2025 wordt conform de bestendige gedragslijn een stelpost indexatie (€ 500.000) opgenomen.

CAO gemeenten
Voor de programmabegroting 2022-2025 wordt per begrotingsjaar uitgegaan van een salaris- en sociale lastenverhoging van 1%.

Tarieven en belastingen
De opbrengsten voor de gemeentelijke belastingen en rechten verhogen wij met de Nationale Consumenten Prijsindex (CPI) zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de programmabegroting wordt opgesteld, met een minimum van 1%. De CPI wordt niet toegepast op de belastingen riolering en afval.

Aantallen inwoners en woningen
Het aantal inwoners is op 31 december 2019 vastgesteld op 28.587 door het CBS, de prognose van het aantal inwoners is van Primos. De hieronder getoonde aantallen inwoners zijn per 31 december van het betreffende jaar.

Inwoners

Verblijfsobjecten

Jaar

A/D*

Mutatie

Wonen

Logies

Totaal

A/D

Mutatie

2015

27.916

D

11.391

317

11.708

D

80

2016

28.070

D

154

11.444

314

11.758

D

75

2017

28.242

D

172

11.511

314

11.825

A

67

2018

28.611

D

266

11.722

314

12.036

A

211

2019

28.587

D

92

11.896

314

12.210

A

174

2020

28.700

A

100

12.046

314

12.360

A

150

2021

28.800

A

100

12.196

314

12.510

A

150

2022

28.900

A

100

12.346

314

12.660

A

150

* A= aanname, D = definitief

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40