5 Financieel (meerjaren)beeld

5.1 Totaaloverzicht 2022 - 2025

In onderstaand overzicht vindt u het uitgangspunt van deze perspectiefnota. De stand van de programmabegroting 2021-2024 met de daarna door de raad genomen besluiten.

Financiële gevolgen Perspectiefnota 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Stand na vaststelling programmabegroting (raad 5-11-2020)

-78.000

266.000

90.000

90.000

Amendementen begrotingsvergadering (raad 5-11-2020)

1. Logopedie voorlopig in stand houden (raad 5-11-2020)

-65.000

2. Jeugdsportsubsidie niet afschaffen (raad 5-11-2020)

-27.400

-27.400

-27.400

-27.400

3. Niet schrappen van stemlokalen (raad 5-11-2020)

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

Septembercirculaire 2020 (raad 5-11-2020)

135.000

96.000

128.000

128.000

Cultuur (raad okt 2020)

10.187

15.187

15.187

15.187

Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021-2024 (raad 25-01-2021)

-4.900

-190

-190

-190

Beleidsplan Schuldhulpverlening (raad 26-04-2021)

-54.000

-14.000

-14.000

-14.000

Verwachte stand programmabegroting 2022-2025 na raad april 2021

-87.113

332.597

188.597

188.597

Structureel resultaat programmabegroting

-39.113

372.597

195.597

195.597

Incidenteel resultaat programmabegroting

-48.000

-40.000

-7.000

-7.000

Verwachte stand programmabegroting 2022-2025 na raad april 2021

-87.113

332.597

188.597

188.597

Het onderstaande overzicht geeft de structurele financiële wijzigingen per programma weer.

Nr.

Baten of Lasten

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Verwachte stand programmabegroting 2022-2025 structureel

-39.113

372.597

195.597

195.597

1.1.2

B

Indexatie baten (CPI)

152.000

1.1.5

B

Lagere dividend verwachting (BNG en Enexis)

-47.000

-47.000

-47.000

-47.000

1.1.1

L

Indexering salarissen

-159.000

1.1.3

L

Indexatie 2025

-500.000

1.1.4

B

Kostendekkendheid leges

150.000

150.000

150.000

150.000

1.2.1

B

Herijking Gemeentefonds

160.000

160.000

160.000

160.000

1.4.5

L

Strategische samenwerking

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

1.4.2

L

Uitvoering concept beleidsplan raadscommunicatie

-18.000

-18.000

-18.000

-18.000

1.4.1

L

Raads- en commissieleden (indexatie)

-8.000

-8.000

-8.000

-8.000

1.5.2

L

BAG applicatie

-6.000

-6.000

-6.000

-6.000

1.5.1

L

iBurgerzaken - wendbare dienstverlening

-35.000

-38.000

-41.000

-41.000

1.6.5

L

Diverse ontwikkelingen binnen ONS

-34.000

-21.000

-17.000

-6.000

1.6.1

L

Fte functioneel beheerder applicaties

-65.000

-65.000

-65.000

-65.000

1.6.7

L

Kosten ten behoeve van ONS Contractmanagement

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

1.6.6

L

ONS bijdrage licenties

-64.000

-64.000

-64.000

-64.000

1.6.3

L

ONS Security - structureel

-49.000

-49.000

-49.000

-49.000

1.6.2

L

Vervanging werkplek apparatuur door laptops

-108.000

-108.000

-108.000

-108.000

1.8.1

B

Aanpassing begrotingsdekking tlv reserves

-120.000

2.1.1

L

Opvang zwerfdieren

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

3.1.2

L

Huur hoogwerkers

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

3.2.1

L

Gladheidsbestrijding

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

3.3.1

B

Aanpassing begrotingsdekking tlv reserves

-4.200

-4.200

-4.200

-4.200

5.3.1

L

Wijziging Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

-14.000

-14.000

-14.000

-14.000

5.3.3

L

Basisonderwijs (OZB verhoging)

-10.000

-15.000

-15.000

-15.000

5.3.3

L

Basisonderwijs (verzekering)

-4.000

-8.000

-12.000

-12.000

5.4.1

L

Visie Vechtdal

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

6.2.1

B

Nieuwe wet inburgering 

137.000

190.000

200.000

198.000

6.2.1

L

Nieuwe wet inburgering 

-137.000

-190.000

-200.000

-198.000

7.1.2

L

Indexatie tarieven ZIN

-185.000

-185.000

-185.000

-185.000

7.1.3

L

Indexatie bijdrage GI's

-27.000

-27.000

-27.000

-27.000

7.3.1

B

Detachering Stichting Dalfsen Werkt

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

7.3.1

L

Detachering Stichting Dalfsen Werkt

100.000

100.000

100.000

100.000

7.4.2

L

Mantelzorgwaardering

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

7.4.5

L

CAO Sociaal Werk

0

0

0

0

7.6.1

L

Indexatie subsidies maatschappelijke opvang

-19.000

-19.000

-19.000

-19.000

7.6.2

L

Indexatie WMO

-142.000

-144.000

-146.000

-148.000

9.3.4

L

Nieuwe functies Omgevingswet

-60.000

-90.000

-90.000

-90.000

 Totaal structurele mutaties

-776.313

-395.603

-577.603

-1.195.603

Het onderstaande overzicht geeft de incidentele financiële wijzigingen per programma weer.

Nr.

Baten of Lasten

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Verwachte stand programmabegroting 2022-2025 incidenteel

-48.000

-40.000

-7.000

-7.000

1.4.3

L

Opstellen begroting via Zero Based Budget

-50.000

1.4.4

L

Doelmatigheidsonderzoek

-10.000

1.6.4

L

Invoering werkplek van de toekomst

-56.000

1.6.3

L

ONS Security

-32.000

3.2.2

L

Vechtdalverbinding (N340/N377)

12.000

30.000

4.1.1

B

Opstellen nieuwe nota economisch beleid 

25.000

4.1.1

L

Opstellen nieuwe nota economisch beleid 

-25.000

4.2.1

B

Marktbehoefte onderzoek bedrijventerreinen

20.000

21.000

4.2.1

L

Marktbehoefte onderzoek bedrijventerreinen

-20.000

-21.000

7.4.1

L

Realiseren bezuinigingen afhankelijk preventiebeleid

-35.000

7.4.4

L

Te vormen preventiebeleid incl gezondheidsbeleid

-25.000

7.4.3

L

Toegang tot het sociaal domein ikv grip op soc. Domein

-150.000

8.3.2

B

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)         

265.000

8.3.1

L

Subsidie Energie Neutraal Verbouwen

-75.000

8.3.2

L

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)         

-265.000

9.2.1

L

Opstellen archeologische waardenkaart 

-25.000

9.3.1

B

Onderzoek naar actuele woonbehoefte

10.000

9.3.1

L

Onderzoek naar actuele woonbehoefte

-10.000

9.3.3

L

Aanloopkosten start werkzaamheden Omgevingswet

-70.000

-115.000

-78.000

-58.000

9.3.5

L

Project Veilige Vecht (HWBP)

-15.000

Totaal incidentele mutaties 

-494.000

-175.000

-110.000

-75.000

In het volgende overzicht komen alle cijfers (structureel en incidenteel) samen.

Financiële gevolgen Perspectiefnota 2022-2025

2022

2023

2024

2025

Stand programmabegroting 2021-2024 structurele mutaties

-39.113

372.597

195.597

195.597

Totaal structurele wijzigingen

-737.200

-768.200

-773.200

-1.391.200

Structureel saldo vóór mutaties Investeringsplan

-776.313

-395.603

-577.603

-1.195.603

Totaal gevolgen mutaties Investeringsplan (hoofdstuk 4)

-8.250

-32.750

-52.500

-52.500

Structureel saldo Perspectiefnota 2022-2025

-784.563

-428.353

-630.103

-1.248.103

Stand programmabegroting 2021-2024 incidentele mutaties

-48.000

-40.000

-7.000

-7.000

Totaal incidentele wijzigingen

-446.000

-135.000

-103.000

-68.000

Incidenteel saldo Perspectiefnota 2022-2025

-494.000

-175.000

-110.000

-75.000

Totaal saldo ná mutaties Perspectiefnota

-1.278.563

-603.353

-740.103

-1.323.103

In het volgende overzicht staan de in de programmabegroting opgenomen stelposten.

Stelposten

2022

2023

2024

2025

Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2018)

560.000

560.000

560.000

560.000

Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2019)

0

500.000

500.000

500.000

Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2020)

0

0

500.000

500.000

Stelpost loonprijscompensatie (meicirc 2021)

0

0

0

500.000

Totaal stelpost loonprijscompensatie

560.000

1.060.000

1.560.000

2.060.000

af: inzet stelpost tbv jeugd en WMO (PPN 2021-2024 7.1.2 en 7.6.2)

-355.000

-358.000

-360.000

-360.000

af: inzet stelpost tbv Markten, energie

0

-5.000

-5.000

-5.000

af: inzet stelpost tbv GBLT indexatie

0

-4.000

-16.000

-16.000

af: inzet stelpost tbv leerlingenvervoer

0

-141.000

-154.000

-154.000

af: inzet stelpost tbv L/P indexatie tbv VRIJ

0

-38.000

-38.000

-38.000

Saldo stelpost loonprijscompensatie

205.000

514.000

987.000

1.487.000

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40