3 Financiële mutaties 2022 - 2025

3 Beheer openbare ruimte

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

3.1.1 Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte
In mei 2021 behandelt de raad de kadernota IBOR, waarin de ambities en uitgangspunten die de gemeente Dalfsen de komende beleidsperiode (fase 1) en voor de doorontwikkeling naar de periode van daarna (fase 2) staan verwoord. In het vierde kwartaal worden de ambities en uitgangspunten vertaald in een beleidsplan en financiële consequenties. Deze uitwerking raakt ook beleidsvelden in andere programma's, zoals recreatie en toerisme, sportvelden, begraafplaatsen en riolering.
De financiële consequenties worden in de perspectiefnota van 2023 – 2027 verwerkt.

3.1.2 Huur hoogwerkers structureel, structureel nadeel € 9.000 (2022-2025)
Bij de ombuigingsoperatie in 2019 is besloten tot een bezuiniging van € 14.000 voor het anders vormgeven van de VTA controles bij bomen. In verband met nieuwe arbowetgeving kunnen we niet meer gebruik maken van onze eigen trekker met bak voor de benodigde boomwerkzaamheden na de VTA controles waardoor de bezuiniging voor een gedeelte niet gerealiseerd kan worden.

Beleidsveld  3.2 Verkeer en vervoer

3.2.1 Gladheidsbestrijding, structureel nadeel € 7.000 (2022-2025)
Om de veiligheid en bereikbaarheid voor onze burgers goed te waarborgen is het noodzakelijk om te beschikken over een eigen meldsysteem. Begin 2022 schaffen wij hiervoor 2 meldpunten aan voor een bedrag van € 35.000 (zie hoofdstuk 4). Een meldpunt bestaat o.a. uit sensoren in de weg en een kast naast de weg waar de data worden opgeslagen. Deze gegevens worden van hieruit doorgezonden naar onze wijkuitvoerders en naar het landelijk netwerk van Meteogroup.

Om het nieuwe gladheidsmeldsysteem te onderhouden is jaarlijks een bedrag van € 9.000 nodig, dit is inclusief het bestaande abonnement voor bewaking bij de Meteogroup (De gegevens van alle meld-systemen In Nederland komen bij Meteogroup binnen die deze verwerkt in haar landelijk meldsysteem). Nu betalen we al € 2.000 per jaar aan abonnementskosten, concreet betekent het dus een jaarlijkse verhoging van € 7.000 aan lasten.

3.2.2 Vechtdalverbinding (N340/N377), incidenteel voordeel € 12.000 (2022) en € 30.000 (2023) en voor areaaluitbreiding structureel nadeel PM
Het project is volop in uitvoering en wordt in 2023 opgeleverd. In de tussenliggende periode zijn er afstemmingsoverleggen met de provincie en overige partijen. Voor deze afstemmingsoverleggen huren wij, net als voorgaande jaren, externe expertise in. De afstemming heeft betrekking op de overeenkomst, verkeersmanagement tijdens uitvoering en toekomstig beheer en onderhoud.

Voor de ontwikkelingen bij de Vechtdalverbinding (N340-N377) zijn voor 2021 t/m 2023 middelen beschikbaar gesteld voor de inhuur van externe expertise en voor het verleggen van gemeentelijke rioleringen. Voor deze jaren is € 30.000 per jaar beschikbaar. De werkzaamheden aan de Vechtdalverbinding lopen voorspoedig waardoor we verwachten dat het totale geraamde budget  over de jaren voldoende is. Voor 2021 is door extra gemeentelijke werkzaamheden een overschrijding van het beschikbare budget voorzien. Dit nadeel is in de 1e berap 2021 verwerkt.
Het budget in 2022 en 2023 komt hiermee geheel of gedeeltelijk te vervallen en geeft hier een incidenteel voordeel.

Er worden nog onderhandelingen gevoerd met de Provincie Overijssel (o.a. over het aantal m2 over te dragen areaal en de zich daarop bevindende objecten etc.). Hieruit kunnen nog lasten voortkomen die nu nog niet volledig bekend zijn. Naar de toekomst toe is er in ieder geval sprake van een bovengemiddelde areaaluitbreiding o.a. door overdracht van het afgewaardeerde deel van de N340. Deze uitbreidingen vragen om een toename van het beheerbudget. Wanneer de financiële consequenties hiervan duidelijk zijn, nemen we ook deze bedragen mee in de volgende perspectiefnota.

Beleidsveld 3.3 Mutatie reserves

3.3.1 Mutaties in reserves, structureel nadeel € 4.200 (2022-2025)
De investering m.b.t. Huisvesting gemeentewerf is bij de jaarrekening 2019 afgerond. De afschrijvingslasten zijn € 4.200 lager uitgevallen. Voor de afschrijvingslasten wordt beschikt over de reserve Kapitaallasten huisvesting gemeentewerf. De lagere onttrekking is nog niet verwerkt in de programmabegroting. Dit levert een structureel nadeel op met ingang van 2022 van € 4.200.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40