3 Financiële mutaties 2022 - 2025

5 Onderwijs en vrije tijd

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

5.3.1 Peuteropvang en VVE, structureel nadeel € 14.000 (2022-2025)
Een wijziging in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verplicht de gemeente om bij aanbieders van Voorschoolse Educatie (VE) vanaf 1 januari 2022 de inzet van een HBO pedagogisch medewerker te bekostigen. Het gaat om 10 uur per jaar per bezette VE-peuterplek tegen een tarief geschat op € 40. Op dit moment hebben wij gemiddeld 35 bezette peuterplekken bij de aanbieders. Door het subsidieplafond met € 14.000 op te hogen, hoeven we niet in het aanbod te snijden.

5.3.2 Integraal huisvestingsplan (IHP), structureel nadeel PM (2022-2025)
Op basis van de vast te stellen uitgangspunten en criteria in het IHP kan in 2022 en volgende jaren een globale investeringsplanning voor schoolgebouwen worden opgesteld. Daarnaast kunnen er aanvragen komen in relatie tot de Verordening onderwijshuisvesting, zoals als gevolg van de groei van het aantal leerlingen. Rekening moet worden gehouden met een groeiend aantal leerlingen bij enkele scholen, zoals bij het Agnieten college, die mogelijk kunnen leiden tot een aanvraag uitbreiding onderwijshuisvesting en/of eerste inrichting. Voor de Polhaar is reeds een aanvraag voor uitbreiding ingediend waarover eind 2021 besluitvorming plaatsvindt. Op dit moment zijn de financiële gevolgen van het Integraal huisvestingsplan niet aan te geven.

5.3.3 Huisvesting basisonderwijs, structureel nadeel oplopend tot € 27.000 (2022-2025)
Op basis van de Wet op het primair onderwijs zijn we verplicht schoolbesturen de aan hen opgelegde OZB te vergoeden. Geen rekening is gehouden met de jaarlijkse verhoging van de OZB van 6% tot en met het jaar 2023. Dit levert het volgende nadeel op: 2022: € 10.000 en 2023: € 15.000. Op basis van de hierboven genoemde wet kunnen schoolbesturen de gemeente aanspreken voor herstel van o.a. brandschade. Dit risico hebben we afgedekt door schoolgebouwen en inventaris te verzekeren met eigen risico. In het meerjarenperspectief is uitgegaan van gelijkblijvende uitgaven aan verzekeringspremie. In verband met hogere schade-uitkeringen door verzekeraars en hogere bouwkosten verwachten we dat de uitgaven aan verzekeringspremie de komende jaren toenemen met € 4.000 oplopend naar € 12.000.

Beleidsveld 5.4 Recreatie en Toerisme

5.4.1 Visie Vechtdal, structureel nadeel € 10.000 (2022-2025)

Voor de uitwerking en uitvoering van de Vechtdalvisie 3.0, waaronder projectleiding worden na 2021 de kosten op € 10.000 per jaar geraamd.

5.4.2 Gastvrij Dalfsen, structureel nadeel PM (2022-2025)

Vanuit de recreatieve ontwikkeling die we als gemeente Dalfsen voorstaan verwachten we dat er de komende jaren voor onderzoek, ontwikkeling en uitvoering extra budget gevraagd wordt.

Beleidsveld 5.5 Sport

5.5.1 Optimalisatie gemeentelijke openluchtbaden, PM (2022-2025)
Als gemeenteraad heeft u voor de zwembaden de ambitie uitgesproken de gemeentelijke zwembaden te handhaven, inclusief optimalisatie van de exploitatie. In 2021 wordt deze ambitie concreet uitgewerkt. Eind 2021 ontvangt u een notitie over de voortgang en hoe dit gaat plaatsvinden met ingang van zwemseizoen 2022. De financiële consequenties zijn nog niet in te schatten.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40