3 Financiële mutaties 2022 - 2025

7 Sociaal domein

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg

7.1.1 Invoering nieuw woonplaatsbeginsel, structureel nadeel PM (2022-2025)
De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gaat in per 1 januari 2022. Op dit moment is nog niet bekend welke jeugdigen er overgedragen worden aan andere gemeenten, dan wel vanuit een andere gemeente naar ons overkomen. We verwachten dat het financiële effect bij de programmabegroting bekend is.

7.1.2 Indexatie tarieven Zorg in Natura (ZIN) 2021, structureel nadeel € 185.000 (2022-2025)
Regionaal is besloten om de jeugdzorgtarieven per 1-1-2021 te indexeren met 2,86%. Bij het huidige gebruik van geïndiceerde jeugdzorg is het te verwachten structurele effect € 185.000.

7.1.3 Indexatie bijdrage Gecertificeerde Instellingen (GI's), structureel nadeel € 27.000 (2022-2025)
De bijdrage voor GI's wordt geïndexeerd. Het te verwachten effect vanaf 2021 is
€ 27.000 (structureel).

Beleidsveld 7.3 Participatie

7.3.1 Stichting Dalfsen werkt (SDW) detacheringen, structureel budgetneutraal (2022-2025)
De afgelopen jaren zijn er minder uitkeringsgerechtigden via Stichting Dalfsen Werkt gedetacheerd bij andere werkgevers, dan op voorhand verwacht. Daardoor is sprake van lagere salarislasten en detacheringsbaten ten opzichte van de programmabegroting. Voorgesteld wordt deze budgetten structureel met € 100.000 af te ramen.

Beleidsveld 7.4 Preventie

7.4.1 Bezuiniging preventieve subsidies, incidenteel nadeel € 35.000 (2022)
In november 2020 is besloten tot een efficiencykorting van 5% op preventieve subsidies met ingang van 2022. In verband met een afgesproken meerjaren subsidie is er in 2022 een tekort.

7.4.2 Mantelzorgwaardering, structureel nadeel € 15.000 (2022-2025)
Dit is een open einde regeling, het aantal aanvragen neemt jaarlijks toe.

7.4.3 Inrichting toegang sociaal domein, incidenteel nadeel € 150.000 (2022)
De inrichting van de toegang sociaal domein behelst een omvangrijk project. Hiervoor is extra personele inzet nodig. De verwachting is dat deze personele inzet zich op de langere termijn terugverdient door het realiseren van de gestelde taakstellingen op Wmo en Jeugd.

7.4.4 Meer ondersteuning, incidenteel nadeel € 25.000 (2022)
Om in het kader van Corona meer ondersteuning te bieden voor armoede en schulden is ruimte en kwalitatief goede bezetting en coördinatie in het preventieve veld nodig.

7.4.5 Nieuwe CAO Sociaal werk, structureel nadeel PM (2022-2025)
De CAO sociaal werk loopt af in juni 2021. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe CAO er is en welke gevolgen die heeft voor de lonen en vervolgens voor de loonindexatie in de subsidiëring.

Beleidsveld 7.6 WMO

7.6.1 Indexatie subsidies maatschappelijke opvang, structureel nadeel € 19.000 (2022-2025)
Elke lokale gemeente moet bijdragen aan de centrumgemeentelijke begroting voor indexering op basis van een afgesproken verdeelsleutel. Voor Dalfsen komt dit uit op een jaarlijkse bijdrage van € 19.000.

7.6.2 Indexeringen Wmo, structureel nadeel oplopend tot € 148.000 (2022-2025)
Voor de Wmo-begeleiding en de Hulp bij het Huishouden is bij de PPN 2021-2024 het indexatiecijfer lager ingeschat dan de daadwerkelijke indexering per 1 januari 2021.
Per 1 januari 2022 schatten we het  indexatiecijferpercentage op basis van meerjarige ervaringscijfers inzake ontwikkeling CAO lonen in de zorg en indexcijfer voor materiële kosten (2,2%).
Wmo-vervoersmiddelen en rolstoelen worden volgens contract jaarlijks geïndexeerd met 1,5%.
Woonvoorzieningen en medische advieskosten voor gehandicaptenparkeerkaarten worden volgens contract jaarlijks geïndexeerd volgens het CBS-indexcijfer dat nu op 1,8% staat.
De tarieven voor mijn Taxi Op Maat worden geïndexeerd volgens de NEA-index (1% op 1-1-2021).

7.6.3 Uitstel lokaal verdeelmodel beschermd wonen, incidenteel/structureel na- c.q. voordeel PM (2022-2025)
Het lokaal verdeelmodel is uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. De centrumgemeentelijke begroting voor 2022 is nog niet opgesteld in afwachting van de meicirculaire. Het is daarom onbekend of er - net als voorgaande jaren- nog een bedrag vrijvalt naar elke gemeente, of dat er een tekort ontstaat, waar wij als gemeente aan bij moeten dragen.

7.6.4 Toekomstbestendige Hulp bij het Huishouden (HH), incidenteel/structureel voordeel PM (2022-2025)
Bij de Hulp bij het Huishouden zien we de cliëntenaantallen stijgen en daarmee de kosten toenemen. Daarnaast is het voor zorgaanbieders steeds lastiger om voldoende huishoudelijke hulpen te vinden om de werkzaamheden uit te voeren. Samen met onze gecontracteerde aanbieders HH wordt gewerkt aan een plan voor een toekomstbestendige HH, waarbij de focus ligt op flexibele inzet van de HH.
Het voorstel is om de algemene voorziening HH om te zetten naar een maatwerkvoorziening, waardoor de toegang bij de gemeente komt. Het onderzoek naar beperkingen kan hierdoor uitgebreider uitgevoerd worden (verwachting besluitvorming raad juni 2021).
Voor de omzetting van de huidige cliënten naar het nieuwe contract en de verschuiving van de toegang naar de gemeente is incidentele en structurele capaciteit nodig vanaf 2022. Deze investering moet ervoor zorgen dat de kosten voor de HH op langere termijn omlaag gaan. De verwachte exploitatie baten en lasten worden opgenomen in de programmabegroting 2022-2025.

7.6.5 Onvoldoende inzicht afdrachten Eigen bijdrage Wmo vanuit CAK, incidenteel/structureel na- c.q. voordeel PM (2022-2025)
In 2020 zijn er problemen geweest bij het CAK, de organisatie die de eigen bijdragen Wmo int voor gemeenten. De informatieverstrekking vanuit het CAK over 2020 is onvolledig, waardoor het op dit moment niet mogelijk is om in te schatten of de programmabegroting bijgesteld moet worden.

7.6.6 Taakstelling Wmo
In de PPN 2021-2024 is een taakstelling opgenomen van €100.000 in 2021 oplopend tot € 400.000 in 2024.
Het aantal cliënten en uitgaven PGB is nu al meerdere jaren stabiel. Op basis van deze ervaringen kan het PGB-budget naar beneden bijgesteld worden. De exploitatiebaat wordt verwerkt in de opgelegde
taakstelling Wmo (structureel € 25.000 per jaar).
De verwachting is dat het grootste deel van de taakstelling gerealiseerd wordt op de Wmo-begeleiding door meer te sturen op de Juiste Zorg op de Juiste Plek, en het creëren van meer collectieve voorzieningen waar inwoners terecht kunnen zonder indicatie.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40