2 Opgaven en ambities

1 Bestuur, ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

We zijn een open overheid en toegankelijk bestuur, die stuurt op een wendbare dienstverlening ten dienste van onze veerkrachtige samenleving. Hiervoor bieden we ruimte aan een nieuwe gemeenteraad en geven we richting aan een toekomstgerichte dienstverlening, gericht op een persoonlijke benadering in een digitale wereld.

Beleidsveld 1.1 Algemene baten en lasten

Ruimte voor ambities
Na de verkiezingen van maart 2022 wordt een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en een nieuw college benoemd. Idealiter stellen wij de nieuwe raad in staat om nieuwe ambities en concrete plannen te realiseren door financiële ruimte te reserveren. De huidige situatie en de verwachte ontwikkelingen bieden deze financiële ruimte niet. En ook de uitvoeringscapaciteit staat onder grote druk. Dit betekent dat voor het creëren van ruimte concessies in het huidige ambitieniveau en/of inkomstenverhoging noodzakelijk zijn.

Zero Based begroten
Onlangs voerden wij een eerste verkenning uit naar het ‘Zero Based’ opbouwen van de begroting.
Bij het opstellen van de (cijfermatige)begroting gaan wij op dit moment uit van het budget van het vorige jaar en de realisatiecijfers van de voorgaande jaren. Daarmee spelen de budgetten van voorgaande jaren een belangrijke rol bij het bepalen van het nieuwe budget. De vraag is of het budget van het vorig jaar ook voor het komende jaar geheel of gedeeltelijk nodig is om het voorgenomen beleid te realiseren.
Met Zero Based begroten maken we een afgewogen begroting, waarin we alle ramingen opnemen voor de uitvoering van ons beleid. Hierdoor leggen we een duidelijke relatie tussen de beleidsdoelstellingen, de uitvoeringswerkzaamheden en de daarbij behorende budgetten (onderbouwde p x q). De komende periode halen we ervaring van andere gemeenten op en besluiten we of we deze methodiek gaan inzetten.

Beleidsveld 1.4 Bestuur

Raadcommunicatie
Dienstverlening van de toekomst en een veerkrachtig Dalfsen vragen ook om een zichtbaar en benaderbaar bestuur. De Kleurrijke Kubus staat symbool voor zowel de gezamenlijkheid als de verscheidenheid van de huidige raad: 6 vlakken voor 6 partijen, die van kleur verschillen en toch samen een geheel vormen. Profilering van de verschillende fracties is een zaak van partijen zelf.
Om de raad zichtbaarder te maken als eenheid is gewerkt aan een concept beleidsplan raadcommunicatie. Het verkleinen van de afstand tussen inwoner en raad vraagt om het beter bekend maken waar de raad mee bezig is, te informeren over wat een raad kan betekenen voor een inwoner en hoe inwoners in contact komen. In de loop van 2021 concretiseert de raad zijn eigen ambities op dit vlak.

Goed Goan: bestuurlijke versterking en ontwikkeling
De ontwikkeling van het bestuur in de Dalfser samenleving hangt samen met twee vraagstukken:
1. Hoe werken we samen met buiten; democratische/bestuurlijke vernieuwing, participatie?
2. Hoe werken we samen op het gemeentehuis; bestuurlijke versterking, introspectie?

We ontwikkelen een denkraam, waarmee de nieuwe gemeenteraad een boost kan geven aan het bestuurlijk samenspel. Voor het samenstellen van deze ontwikkelimpuls maken we onder andere gebruik van ervaringen van de zittende raad. We herzien de werkwijzen die we hanteren, zoals  vergadermodellen en vergaderorde, in het licht van ontwikkelingen op het gebied van Omgevingswet en participatie. We laten ons bij het formuleren van aanbevelingen/richtingen voor verbetering inspireren door voorbeelden van elders.

Een bestuurlijk samenspel is een wisselwerking tussen structuur en cultuur. Door de coronamaatregelen doorliepen we vanuit het traject ‘Goed Goan’ niet de fysieke introspectie sessies en werkbezoeken, zoals we in 2020 en eerste helft 2021 voor ogen hadden. Hierdoor zijn we genoodzaakt tot wendbaarheid in onze aanpak en proces. Het is op dit moment onbekend welke aanpak en insteek de nieuwe gemeenteraad aan de bestuurlijke versterking wil geven. Daarom is voor 2022 en verder geen budget opgenomen.

Participatiebeleid
Participatie, of anders gezegd onze inwonersbetrokkenheid, maakt steeds meer onderdeel uit van beleidsontwikkeling en besluitvorming. We ontwikkelen steeds vaker samen met onze inwoners en ondernemers ons beleid en vinden het belangrijk om te weten wat onze inwoners van ons verwachten. We hechten grote waarde aan de betrokkenheid van inwoners en willen dit samenspel soepel laten verlopen, door met elkaar in gesprek te komen, te zijn en te blijven. We kiezen bewust welke vormen van communicatie, interactie en participatie daarbij passen, zodat initiatiefnemers, omwonenden en betrokkenen weten wat wij van hen verwachten en hoe we besluiten nemen.
Daarom stellen we in 2021 een gemeentebreed toepasbaar beleidsplan voor burgerbetrokkenheid vast. Dit participatiebeleid / participatieverordening sluit aan op onze ontwikkelingen met de Omgevingswet. Het vormt de basis waarmee we de komende jaren onze participatie aanpak uitvoeren. Hiervoor zijn middelen voor fysieke en digitale participatie en competenties en vaardigheden nodig. Bij het voorstel voor de participatieverordening in 2021 leggen we ook het benodigde uitvoeringsbudget aan u voor.

Strategische samenwerking
Complexe vraagstukken pakken we steeds vaker vanuit een bredere context samen met lokale en regionale partners op. Daarom zien wij de noodzaak om de komende jaren te investeren in de positie van de gemeente Dalfsen in onze omgeving. We zetten actief in op onze ambitie van strategisch partnerschap. Zo willen we meer impact bereiken voor onze inwoners bij het oplossen van knelpunten en het bereiken van resultaten. Denk hierbij aan onze inzet voor Ruimte voor de Vecht, de verstedelijkingsstrategie en samenwerking in het sociaal domein. Dit doen we door strategische partnerschappen aan te gaan, waarbij wij meer focus aanbrengen en slagkracht organiseren. Vanuit duurzame relaties werken we aan de complexe vraagstukken van de toekomst.

Regio Zwolle
Regio Zwolle is een samenwerking van ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden (22 gemeenten, 4 provincies), gericht op de opgaven economie, menselijk kapitaal, leefomgeving, bereikbaarheid en energie.

Partners investeren gezamenlijk in de basisinfrastructuur voor samenwerking. Denk hierbij aan het faciliteren van innovatie en netwerken voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld Kennispoort. Gezamenlijke onderzoekscapaciteit en gezamenlijke landelijke lobby en ook steeds meer gericht op het binnenhalen en benutten van Europese fondsen.

Aanvullend op de basisinfrastructuur is Regio Zwolle een lichte netwerksamenwerking, die steunt op inhoudelijke coalitievorming op de verschillende opgaven. Regionale opgaven in 2022 raken aan uiteenlopende activiteiten in programma's van onze perspectiefnota; de opgave Economie aan programma 4 Economische zaken, de opgave Human Capital Agenda aan programma 6 inkomensondersteuning en de opgave Leefomgeving aan programma 9 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting.
Binnen de regionale opgave Leefomgeving is veel dynamiek, zoals het ontwerpend onderzoek. Het Rijk en de regio Zwolle onderzoeken op welke manier op lange termijn de groei van wonen en werken in de regio, in combinatie met bereikbaarheid van en in de regio, plaatsvindt (2040). Deze verstedelijkingsstrategie betrekken wij bij de gemeentelijke Omgevingsvisie.

Beleidsveld 1.6 Overhead

We sturen op een dienstverlening, die voldoet aan de verwachtingen van de huidige tijd. We creëren nabijheid met een persoonlijke benadering, werken aan inzicht in besluitvorming en aan veilige en betrouwbare informatie uitwisseling. Dit maken we mogelijk door te investeren in de digitalisering van onze dienstverlening, aantrekkelijk werkgeverschap en het optimaliseren van onze bedrijfsvoering.

Digitalisering
Digitalisering en digitale veiligheid vormen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Hierbinnen vinden veel ontwikkelingen plaats. Enerzijds door de voortschrijdende technologische ontwikkelingen, anderzijds door de mogelijkheden die digitalisering biedt om onze dienstverlening aan inwoners en organisaties te verbeteren. Onze gemeente heeft de digitalisering ondergebracht bij het SSC ONS.
Gezien de huidige ontwikkelingen die we zien op het gebied van informatieveiligheid voeren we de komende jaren aanpassingen door. Enerzijds komt dit door verplichte regelgeving en anderzijds door externe ontwikkelingen, zoals de toename van online criminaliteit en verwachtingen vanuit inwoners. Risico's brengen we in kaart en pakken we samen met ONS en de partners op. Omdat informatieveiligheid erg dynamisch is, kijken we regelmatig of alle zaken nog actueel zijn en stellen we waar nodig bij. Dat kan ertoe leiden dat we hardware soms eerder vervangen als de techniek snel veranderd.

De Cloud biedt steeds meer applicaties om tijd- en plaatsonafhankelijk werken nog beter mogelijk te maken. We passen onze (virtuele) werkplek hierop aan. De transitie van een traditionele technische ICT werkplek naar een zogeheten ‘Cloud werkplek’ is hier onderdeel van, waarbij het gebruik van laptops de standaard wordt. In relatie tot tijd- en plaatsonafhankelijk werken is een nieuw werkplekconcept in ontwikkeling. We onderzoeken of eventuele kantoorruimte, die vrijkomt in het gemeentehuis, geschikt is voor gebruik door derden.

Met de overgang van ICT naar SSC ONS per februari 2020 brachten we een scheiding aan tussen het functioneel beheer van applicaties door medewerkers van Dalfsen en het technisch beheer door SSC ONS. Een aantal applicaties verhuisden niet mee naar ONS. Deze applicaties vragen om maatwerk. We houden het functioneel beheer goed op orde om het risico van verstoringen, versnippering in de documentopslag en bovenal het niet voldoen aan wet- en regelgeving te voorkomen.

De landelijke overheid bereidt diverse wetten voor op het gebied van digitalisering. De toegankelijkheid van overheidsinformatie en communicatie met de overheid staat hierin centraal. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen op dit gebied binnen onze gemeente in de dienstverlening aan inwoners en organisaties. Bij de invoering van de wetten houden we rekening met inwoners, die minder digitaal vaardig zijn.

Contractmanagement
Contractbeheer wordt steeds complexer, daarmee nemen ook de risico's voor de gemeente toe. Dit betreft zowel juridische als financiële risico's. Door het contractmanagement onder te brengen bij het SSC ONS Inkoop en contractbeheer wordt het contractmanagement als specialisme gecentraliseerd en verder geprofessionaliseerd.      

Aantrekkelijk Werkgeverschap
We willen ook in de toekomst een aantrekkelijk werkgever blijven en zetten hier actief op in.
Hiervoor werd structureel € 100.000,- beschikbaar gesteld. Op basis van onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zien wij mogelijkheden het onderscheidend vermogen van Dalfsen in de regio te vergroten. Het onderzoek is uitgevoerd langs drie sporen: primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden en cultuur. Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de (regionale) arbeidsmarkt. Een arbeidsmarktstrategie levert een bijdrage aan de positionering als aantrekkelijke werkgever.
In 2022 zetten wij in op het blijven van een aantrekkelijke werkgever door ons onderscheidend vermogen binnen de regio te vergroten. Dit doen wij door te werken aan de thema's primaire arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden, cultuur en arbeidsmarktstrategie.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40