2 Opgaven en ambities

3 Beheer openbare ruimte

De beleving van de openbare ruimte is van belang voor het welbevinden van onze inwoners. De komende periode zetten we daarom in op een integrale aanpak bij de inrichting van onze openbare ruimte. Hiermee werken we, in lijn met onze ambitie voor een Veerkrachtig Dalfsen, samen met onze inwoners aan thema's als biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid, inclusie en preventie.

Beleidsveld 3.1 Openbaar groen

Groen en biodiversiteit
De mondiale biodiversiteit neemt af en staat ook in Dalfsen onder druk. We vinden biodiversiteit belangrijk en daarom gaan we onverminderd door met het ontwikkelen en stimuleren hiervan. Hiervoor voeren we de komende jaren het beleidsplan en uitvoeringsprogramma Groen en Biodiversiteit uit.

Integraal Beheer Openbare Ruimte
Veranderingen door de komst van de Omgevingswet, de participatiesamenleving en diverse transities vragen om een verdere ontwikkeling van het beheer van de openbare ruimte.
In het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (2017) namen wij de ambitie, beheerkwaliteit en strategie voor het beheer van de openbare ruimte op. De uitvoering van dit plan vraagt om duidelijke keuzes in onderhoud en/of vervanging. In mei 2021 wordt de kadernota IBOR behandeld. Er wordt gekeken naar de ambities en uitgangspunten voor de komende jaren ten aanzien van:

  1. De onderhoudskwaliteit en de doorontwikkeling naar effect gestuurd werken;
  2. De wijze waarop we opbouwend inspelen op de ideeën en behoeften vanuit de samenleving, waarbij we de Westerhof als belangrijke pilot zien;
  3. De uitgangspunten waarmee we de vervangingsopgave in beeld brengen en de kosten dekken.

De ambities en uitvoering raken ook activiteiten uit andere programma's, zoals recreatie en toerisme, sportvelden, begraafplaatsen en riolering. We verwerken de financiële consequenties in de perspectiefnota 2023 - 2026.

Speelvoorzieningen
Bij de inrichting van een wijk kijken we naar het totaalplaatje van opgaven, mogelijkheden en behoeften van spelen-bewegen-ontmoeten. Hierbij raken meerdere beleidsvelden elkaar, bijvoorbeeld spelen, groen, wonen, welzijn, inclusie, duurzaamheid en onderwijs. Onder andere het preventiebeleid, de Omgevingsvisie, de inclusie-agenda en het IBOR vormen de kaders voor onze integrale aanpak.

Zwerfafval
Al vele jaren ontvangen wij een landelijke vergoeding voor de inzameling van zwerfafval. Mogelijk wordt deze vergoeding na 2022 verlaagd of komt deze te vervallen door de komst van statiegeld op flesjes en blikjes. Dit heeft gevolgen voor de inzet van middelen en mensen op dit punt, omdat we het Clean Team Dalfsen hier deels uit financieren.

Beleidsveld 3.2 Verkeer en Vervoer

Verkeersveiligheid
In 2021 onderzoeken we wat de impact is van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPVV) 2030 (rijksbeleid) op het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid. In het SPVV is een nieuwe aanpak geïntroduceerd, namelijk risico gestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Deze risico gestuurde aanpak begint met een risicoanalyse van het lokale verkeerssysteem. Een eerste analyse is in opdracht van de provincie in voorbereiding voor Dalfsen en alle andere Overijsselse gemeenten. De impact op ons beleid is nog onvoldoende in beeld. Gezien de nieuwe aanpak verwachten we dat de komende jaren extra inspanning nodig is voor ons verkeersveiligheidsbeleid. Zodra er meer duidelijk is, geven we de consequenties aan.

Vechtdalverbinding (N340/N377)
regio rondom en in de gemeente Dalfsen voor woon- en leefklimaat, economie, veiligheid en bereikbaarheid. Het project is volop in uitvoering en wordt 2023 opgeleverd. In de tussenliggende periode werken we aan de overeenkomst, verkeersmanagement tijdens uitvoering en toekomstig beheer en onderhoud. We voeren onderhandelingen met de Provincie Overijssel over o.a. het aantal
m² over te dragen areaal en de objecten die zich daarop bevinden. Door de overdracht van het afgewaardeerde deel van de N340 is er sprake van een bovengemiddelde areaaluitbreiding.

Gladheidsbestrijding
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zich veilig kunnen verplaatsen over de doorgaande hoofdroutes, ook als het glad is. De provincie verandert de huidige werkwijze, waardoor het noodzakelijk is om te investeren in een eigen meldsysteem. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de monitoring van de wegen op gladheid tijdens de winterperiode. Het eigen meldsysteem van de gemeente zorgt ervoor dat wij inwoners beter bedienen voor veiligheid en bereikbaarheid, en biedt ons steun bij de verantwoordelijkheid als wegbeheerder. Een onderzoek van 2 jaar geleden toonde aan dat twee meetpunten in de gemeente Dalfsen voldoende is om een goed beeld te vormen.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40