2 Opgaven en ambities

5 Onderwijs en vrije tijd

We faciliteren onze inwoners, zodat iedereen kan meedoen. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan een goede uitgangspositie van onze jeugdigen. Door te werken aan talent en zelfredzaamheid.
Naast inspanning is ook ontmoeting en ontspanning heel belangrijk. Recreatie is een middel waarmee we onze gemeente aantrekkelijk en groen houden. We werken hiermee aan een vitaal Dalfsen voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers.

Beleidsveld 5.3 Onderwijs

Onderwijshuisvesting, integrale kindcentra en onderwijsbeleid
In april 2019 is de Visie op Integrale Kindcentra vastgesteld. Als uitwerking hiervan bouwen we onder de noemer 'Ruimte voor Talent' inmiddels samen met schoolbesturen aan een Integraal huisvestingsplan (IHP) voor het primair onderwijs. Daarbij speelt niet alleen de bouwkundige staat van scholen een rol, maar tevens onderwijskundige en andere ontwikkelingen passend bij de ambitie van veerkrachtige kernen. Het plan biedt een kompas voor schoolbesturen en gemeente om maatregelen voor onderwijshuisvesting mee uit te voeren.

Leerlingenvervoer
De ambitie is om zoveel mogelijk kinderen op een verantwoorde wijze op de fiets of met het openbaar vervoer naar school te laten reizen. Op basis van de uitwerking van het Visiedocument leerlingenvervoer (vastgesteld in 2019) zien we dat dit lukt. Met name de eenmalige extra tegemoetkoming voor de aanschaf van een fiets zorgt voor een positief effect. De inzet is om dit vast te houden met de beleidsregels (o.a. eenmalige tegemoetkoming fietsen) en de nieuwe Verordening leerlingenvervoer waarover eind 2021 besluitvorming plaatsvindt. In de loop van 2022 vindt zo gewenst een nieuwe aanbesteding van het vervoer plaats.


5.4 Recreatie en toerisme

Visie Vechtdal
Vanwege de toenemende belangstelling van recreanten blijven we stevig inzetten op de vrijetijdseconomie in de Vechtdal verbinding. Het Vechtdal biedt een beleefbaar landschap, rust, ruimte. Persoonlijke gastvrijheid, zorgzaamheid en gezondheid zijn onze kracht. Deze kwaliteiten zijn van wezenlijke betekenis voor de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners en van het Vechtdal.
Door de coronamaatregelen is de uitvoering in 2020 uitgesteld. We ronden de nieuwe Vechtdalvisie 3.0 in begin 2021 af.

De Vechtdal samenwerking krijgt een vervolg met het uitvoeren, versterken en vernieuwen van de verschillende programmalijnen en projecten. Bij de samenwerking vanuit het Vechtdalmerk willen we de recreatie ondernemers en organisaties in Dalfsen intensiever betrekken. Op provinciaal niveau maken we verbinding met het programma Gastvrij Overijssel.

Ruimte voor de Vecht en Brede Welvaart
Binnen de Regiodeal van Regio Zwolle en het Rijk is het project Brede Welvaart in het Vechtdal in 2020 gehonoreerd. Dit project is opgevoerd door de netwerksamenwerking Ruimte voor de Vecht. Het project is onderverdeeld in 23 deelprojecten die we binnen de netwerksamenwerking uiterlijk in 2023 realiseren. We dragen als gemeente Dalfsen bij aan het project Brede Welvaart in het Vechtdal via het krediet voor de Klimaatstraat, waarmee forse subsidies beschikbaar zijn gekomen. We organiseren dit deelproject via het gemeentelijk project Centrumplan Dalfsen.
Daarnaast zijn we betrokken bij deelprojecten op het gebied van recreatie en toerisme. Dit zijn; Varen op de Vecht, Gidsennetwerk, Merkontwikkeling Vechtdal, Beleven en Bewegen, Zwemmen in de Vecht, Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit. In een variërende samenstelling geven we met de partners uit Ruimte voor de Vecht tot en met 2023 invulling en uitvoering aan de projecten.

Gastvrij Dalfsen
Via het platform Gastvrij Dalfsen willen we initiatieven en samenwerking van de sector bevorderen.

Met mogelijkheden uit het vervolg van de Vechtdalvisie 3.0 en Brede Welvaart zetten wij in op verdergaande recreatieve ontwikkeling van gemeente Dalfsen.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40