2 Opgaven en ambities

6 Inkomensondersteuning

Beleidsveld 6.2 Integratie vergunninghouders

Inburgering
De gewijzigde wet inburgering treedt naar verwachting per 1 januari 2022 in werking. Vanaf dat moment zijn wij verantwoordelijk voor de regie op de inburgering. De nieuwe wet kent veel wijzigingen en heeft als doel inburgeraars snel en volwaardig mee laten doen aan de Nederlandse samenleving, het liefst via betaald werk. Daarvoor is het van belang dat inburgeraars een zo hoog mogelijk taalniveau bereiken. Als gemeente kopen wij het taalaanbod voor statushouders in en houden zicht op de voortgang van de inburgeringstrajecten.

Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat uit van duale trajecten, deze bieden we zoveel mogelijk op maat aan. Inburgeraars leren de Nederlandse taal niet alleen in de schoolbanken, maar ook in de praktijk, op een plek die past binnen zijn of haar traject richting (arbeids)participatie. Hiervoor werken we o.a. samen met taalaanbieders, maatschappelijke partners en werkgevers.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40