2 Opgaven en ambities

7 Sociaal domein

Met veerkracht zijn hindernissen te overwinnen. Verbinding tussen inwoners onderling en vroegtijdig contact met maatschappelijke partners, legt de basis voor eerste stappen in preventie. Een preventie die bijdraagt aan een veerkrachtige gemeenschap. En met steun voor inwoners die dat nodig hebben, dragen we eraan bij dat iedereen mee kan doen.

Beleidsveld 7.1 Jeugdzorg  

Doorontwikkeling inkoopmodel
We starten op 1 januari 2022 met een nieuw inkoopmodel om de jeugdzorg kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dit model leidt naar verwachting tot verbetering in de kwaliteit van de jeugdhulp, verbetering in de ondersteuning van de transformatieopgave en een betere beheersing van de financiën.

Beleidsveld 7.4 Preventie

Preventie en toegang sociaal domein
Op preventiebeleid werken partners binnen de sociale basis intensief samen. Het preventiebeleid ondersteunt het integraal kijken en werken in het sociaal domein en maakt de connectie met het fysieke domein goed mogelijk.

Een belangrijke basis van preventief werken vormt het zodanig ondersteunen van inwoners bij het eerste contact, dat deze algemene voorzieningen voldoende handvatten bieden voor ondersteuning bij problemen. Als er zwaardere ondersteuning nodig is, maken we een goede beoordeling van de situatie en zetten we gericht de juiste ondersteuning in. Naar verwachting gaat het anders organiseren van de toegang in 2022 bijdragen aan het realiseren van de taakstellingen op Wmo en Jeugd.

Effecten coronamaatregelen
We verwachten dat meer mensen ondersteuning nodig hebben op het gebied van armoede en schulden, als gevolg van de coronamaatregelen. Om deze ondersteuning te bieden is er ruimte, kwalitatief goede bezetting en coördinatie in het preventieve veld nodig.

Beleidsveld 7.6 Wmo

Na-effect van coronamaatregelen op Maatschappelijke Opvang
Volgens berichten van het SCP en het CBS is de verwachting dat de coronapandemie zorgt voor een economische crisis. Dit komt door de toenemende werkloosheid, opbouwende schulden en woningnood. Door de woningnood stokt de uitstroom naar normale woningen.
Een economische crisis bovenop de woningnood, kan leiden tot een toename van het aantal dak- en thuislozen. We zetten hier de nodige interventies op in, zoals het creëren van tussenvoorzieningen waar cliënten verblijven tussen de opvang en zelfstandig wonen in.
De opvang van dak- en thuislozen is een regionale aangelegenheid. Zwolle is hierin centrumgemeente voor onze regio IJssel-Vecht. We transformeren de maatschappelijke opvang in onze regio net als de rest van het sociaal domein. Het uitgangspunt is zo lang mogelijk zelfstandig en zo snel mogelijk weer zelfstandig wonen. We proberen daarbij dak- en thuisloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Onze inzet is de komende jaren hierop gericht. Een toename van dak- en thuisloosheid vanwege een economische crisis beïnvloed onze effectiviteit.

Van beschermd wonen naar beschermd thuis
We werken de komende jaren met de gemeenten IJssel-Vecht aan de (inhoudelijke) verdere decentralisatie van beschermd wonen. Vanaf 2023 ontvangt elke gemeente een (toenemend) objectief budget. We maken in 2021 samen met onze maatschappelijke partners een lokaal plan, waarmee we de komende jaren de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 05/19/2021 12:17:20 met de export van 05/19/2021 11:57:40